Leer­lin­gen­be­ge­lei­ding

Header Leerlingbegeleiding zorg

Leerlingenbegeleiding omvat een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen. De maatregelen vertrekken steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering en een continuüm van zorg. Dit geïntegreerd beleid omvat vier begeleidingsdomeinen – de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Taken

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren

Ont­haal­on­der­wijs streeft ernaar anders­ta­li­ge nieuw­ko­mers aan­slui­ting te laten vin­den in het regu­lie­re Vlaam­se onder­wijs en op die manier hun inte­gra­tie in de samen­le­ving te bevor­de­ren. Als school­team richt je je op maxi­ma­le leer- en ont­wik­ke­lings­kan­sen. Het ont­ha­len van de nieuwkomer(s) is dus een samen-ver­haal, waar­bij de klas­le­raar, de vak­leer­kracht Neder­lands en zorg­le­raar voort­du­rend met elkaar in dia­loog gaan.

Lees verder

Individueel aangepast curriculum opstarten

Een IAC is een cur­ri­cu­lum waar­bij leer­doe­len op maat van de leer­ling wor­den gefor­mu­leerd. OVSG ont­wik­kel­de mate­ri­a­len om scho­len en aca­de­mies te onder­steu­nen bij het opstar­ten van een IAC.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina