Kracht van lokaal onderwijs

80% van de gemeen­ten in Vlaan­de­ren en het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest inves­teert in kwa­li­teits­vol onder­wijs op ver­schil­len­de onder­wijs­ni­veaus: basis­on­der­wijs, secun­dair onder­wijs, deel­tijds kunst­on­der­wijs, vol­was­se­nen­on­der­wijs of cen­tra voor leer­lin­gen­be­ge­lei­ding. Wat zijn onze troeven?

Openbare school

Ste­de­lijk en gemeen­te­lijk onder­wijs is 

Lokaal onder­wijs

Ons onder­wijs leeft lokaal en het staat open voor de wereld. Het demo­cra­tisch ver­ko­zen school­be­stuur houdt de vin­ger aan de pols bij de bewo­ners en stemt zijn beleid hier­op af. 

Midden in de samenleving

Lokaal onder­wijs in het hart van de samenleving 

Onze scho­len en aca­de­mies vor­men het hart van het socio-cul­tu­re­le weef­sel. Lokaal onder­wijs is ver­we­ven met soci­aal beleid, inte­gra­tie, wonen en wer­ken, jeugd­wer­king, sport, kunst en cul­tuur … Scho­len en aca­de­mies zijn dé ont­moe­tings­plek voor jong en oud. 

Iedereen welkom

Lokaal onder­wijs staat open voor iedereen 

Kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen leren van en met elkaar. Ze kun­nen zich­zelf zijn, ze ont­dek­ken hun talen­ten en ont­wik­ke­len inte­res­ses, elk met een ver­schil­len­de ach­ter­grond en over­tui­ging. Zo kan ieder­een de kan­sen grij­pen die de maat­schap­pij biedt. 

Verschillende talenten

Lokaal onder­wijs is onder­wijs met ambitie 

Ons onder­wijs speelt een voor­trek­kers­rol en daagt de samen­le­ving uit. Onze scho­len en aca­de­mies brui­sen van cre­a­ti­vi­teit en inno­va­tie. Onder­wijs­kwa­li­teit staat voor­op. Direc­ties en lera­ren bie­den leer­lin­gen de bes­te kan­sen om te blij­ven leren. 

Onze school

Lokaal onder­wijs is maatwerk 

School­be­stu­ren bepa­len zelf hun peda­go­gisch of artis­tiek pro­ject dat aan­sluit bij hun stad of gemeen­te. En dat kan ver­schil­len van Ander­lecht tot Zwevegem. 

Dit is onze school …

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina