Uit de praktijk

Hier lees je prak­tijk­ver­ha­len van onze loka­le bestu­ren en hun scho­len en aca­de­mies. Lees zeker ook de nieuws­be­rich­ten van OVSG voor de meest actu­e­le info uit onze werking.

Filters:
Villa cresco stedelijk onderwijs antwerpen
13/03/2023

Nieuwe school Antwerpen geeft les in vreemde taal

Geschie­de­nis in het Frans of tur­nen in het Engels? Voor de leer­lin­gen van Vil­la Cres­co, een nieu­we secun­dai­re school in Ant­wer­pen, is het van­af sep­tem­ber 202

Lees meer
Lede rusthuis villa felix nieuwsblad be
02/03/2023

Oud rusthuis in Lede wordt academie en kleuterschool

Bin­nen­kort zal het oude rust­huis Vil­la Letha in Lede gesloopt wor­den en krijgt de loca­tie een nieu­we invul­ling onder de naam Vil­la Felix. Het gebouw wordt de…

Lees meer
Gbs de driehoek ranst
23/02/2023

GBS De Driehoek wint Transformatie Award op Sett Gent

Met hun flexi­klas­pro­ject heeft GBS De Drie­hoek de Trans­for­ma­tie Award gewon­nen op Sett Gent. Vol­gens de jury is het pro­ject een mooi voor­beeld van hoe je in …

Lees meer
11/02/2023

Lichte, hypermoderne academie voor Borsbeek

De Dag van de Aca­de­mies werd dit jaar fees­te­lijk inge­zet in Bors­beek, waar Ben Weyts met­een ook het nieu­we gebouw plech­tig kwam ope­nen. De nieu­we aca­de­mie il…

Lees meer
08/02/2023

Muzische klassen brengen academie naar basisschool in Roeselare

Het ste­de­lijk onder­wijs in Roe­se­la­re lan­ceert de muzi­sche klas­sen. Dank­zij deze nieu­we samen­wer­king tus­sen basis­scho­len en aca­de­mies wor­den de leer­lin­gen van…

Lees meer
30/01/2023

Nieuwe kleuterklassen Stabroek enthousiast onthaald

Op maan­dag 30 janu­a­ri was het zover: de kleu­ters van GBS De Rek­ke in Sta­broek kon­den ein­de­lijk hun nieu­we klas­lo­ka­len in gebruik nemen. De leer­lin­gen werden,…

Lees meer
15/09/2022

Zuinig omspringen met ruimte: woningen bouwen op school

De ruim­te is schaars en bouw­grond is duur. Bestu­ren kun­nen de vier­kan­te meters waar­over ze beschik­ken dus best zo effi­ci­ënt moge­lijk gebrui­ken. Waar­om geen w…

Lees meer
15/09/2022

Burgerstages voor jongeren, puzzelstuk van geïntegreerd beleid

Nie­mand wordt als bewus­te bur­ger gebo­ren. Dat word je pas door de ont­moe­ting met ande­ren en wan­neer je in aan­ra­king komt met ver­schil­len­de cul­tu­ren, begrippe…

Lees meer
15/09/2022

'Functies verweven is mensen verweven'

De stad Gent zet vol­op in op gedeel­de ste­de­lij­ke gebou­wen en cam­pus­sen die open staan voor alle ste­de­lin­gen en waar­in ont­moe­ting cen­traal staat. Pro­ject de F…

Lees meer
15/09/2022

Dentergem verbindt nieuwe school met woonzorgcentrum

Van­af sep­tem­ber 2023 start Den­ter­gem met een gemeen­te­lij­ke basis­school voor bui­ten­ge­woon lager onder­wijs type 3. De nieu­we school wordt geïn­te­greerd in de we…

Lees meer
63 resultaten

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina