Onze dien­sten

De wer­king van OVSG rust op een aan­tal pij­lers die nauw met elkaar samen­wer­ken: koe­pel­wer­king (beleids­dos­siers, sub­si­di­ë­ring van school­ge­bou­wen en juri­disch advies), peda­go­gi­sche bege­lei­ding, pro­fes­si­o­na­li­se­ring (vor­ming, tools en sport- en open­lucht­klas­sen) en orga­ni­sa­tie voor de inter­ne onder­steu­nen­de dien­sten. Aan de hand van deze opdrach­ten maken we samen met onze bestu­ren en onder­wijs­in­stel­lin­gen werk van kwa­li­teits­vol ste­de­lijk en gemeen­te­lijk onder­wijs.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina