Coo­kie­be­leid

Coo­kies zijn klei­ne tekst­be­stand­jes die bij het bezoe­ken van web­si­tes op je com­pu­ter kun­nen wor­den bewaard. In deze tekst­be­stan­den wordt infor­ma­tie opge­sla­gen, zoals bij­voor­beeld je taal­voor­keur voor een web­si­te. Wan­neer je de web­si­te later opnieuw bezoekt, wordt deze coo­kie opnieuw ver­stuurd naar de web­si­te. Op die manier her­kent de web­si­te jouw brow­ser en voorinstellingen.

Coo­kies heb­ben meest­al ook een ver­val­ter­mijn. Som­mi­ge coo­kies wor­den bij­voor­beeld auto­ma­tisch ver­wij­derd wan­neer je je brow­ser afsluit (de zoge­naam­de ses­si­on coo­kie’), ter­wijl ande­re lan­ge­re tijd op je com­pu­ter blij­ven staan, soms zelfs tot je ze hand­ma­tig ver­wij­dert (de zoge­naam­de per­sis­tent cookie’).

Waar­om gebrui­ken we cookies?

De Onder­wijs­koe­pel voor Ste­den en Gemeen­ten vzw, de beheer­der van deze web­si­te, gebruikt op ovsg​.be twee soor­ten cookies.

  • Coo­kies voor func­ti­o­ne­le doeleinden
  • Coo­kies voor ana­ly­ti­sche doeleinden

OVSG gebruikt een con­tent­ma­na­ge­ment­sys­teem om de inhoud van de web­si­te up-to-date te hou­den. Deze soft­wa­re maakt gebruik van func­ti­o­ne­le coo­kies, nood­za­ke­lijk voor het goed func­ti­o­ne­ren van de site. Deze coo­kies kan je niet wei­ge­ren als je de web­si­te van OVSG wil raadplegen.

OVSG gebruikt daar­naast ook Goog­le Ana­ly­tics voor ana­ly­ti­sche doel­ein­den. Deze ana­ly­se­tool plaatst coo­kies die we gebrui­ken om web­si­te­be­zoe­ken (ver­keer) te meten. Alle ver­za­mel­de data wor­den opge­sla­gen op de Goog­le-ser­vers in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Goog­le Ana­ly­tics iden­ti­fi­ceert geen indi­vi­du­e­le users of IP-adres­sen met ande­re data waar­over ze beschik­ken. De infor­ma­tie van Goog­le Ana­ly­tics gebrui­ken we enkel om belang­stel­ling te meten en de inhoud van onze web­si­te te verbeteren.

Je kan coo­kies blok­ke­ren door de instel­lin­gen van je brow­ser aan te pas­sen, maar dit kan bepaal­de func­ties van de web­si­te ver­hin­de­ren om te wer­ken. Het is ook moge­lijk om de ver­za­me­ling en trans­fer van alle gebrui­kers­da­ta (inclu­sief IP-adres) naar Goog­le te blok­ke­ren door het instal­le­ren van deze brow­ser­ex­ten­sie.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina