Juri­disch advies

Bestuur­ders, mede­wer­kers van onder­wijs­dien­sten en direc­teurs of beleids­me­de­wer­kers van OVSG-leden kun­nen terecht bij de juri­di­sche dienst van OVSG voor ant­woor­den op vra­gen over (nieu­we) regelgeving.

Onderwijsjurist

Mail je vraag

Om de juri­di­sche dienst­ver­le­ning vlot en effi­ci­ënt te doen ver­lo­pen, wer­ken we met een tic­ket­sys­teem. Mail je vraag vol­gens het onder­wijs­ni­veau naar:

jur.​bao@​ovsg.​be
jur.​so@​ovsg.​be
jur.​vo@​ovsg.​be
jur.​dko@​ovsg.​be
jur.​clb@​ovsg.​be

Zoek je infor­ma­tie of een docu­ment over de orga­ni­sa­tie van de onder­wijs­in­stel­ling of het personeelsbeleid?

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina