Wat is de permanente ondersteuningscel?

De permanente ondersteuningscel (POC-OVSG) ondersteunt de 3 stedelijke centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) die aangesloten zijn bij OVSG. Deze ondersteuning bestaat uit een vraag- en aanbodgestuurde werking. Dit wil zeggen dat zowel directie, coördinatoren als CLB-medewerkers bij ons terecht kunnen voor inhoudelijke, beleidsmatige en praktische vragen. 

We bieden de drie centra zowel een vast als variabel aanbod aan. Onder het vast aanbod vallen het directeurenoverleg, de terugkoppeling van de internettensamenwerking (ISC) en vaste fora per begeleidingsdomein. Het variabel aanbod wordt afgestemd op de noden van onze centra, dit kunnen begeleidingen, toelichtingen, vormingen, enz. zijn.

Om onze CLB’s nog beter te kunnen ondersteunen sluiten wij ook aan op netoverstijgende initiatieven georganiseerd vanuit de ISC, een informeel samenwerkingsverband tussen de POC’s van alle netten. Daarnaast vertegenwoordigen wij onze CLB’s ook in Vlaamse Onderwijsraad en verschillende organen gelinkt aan de CLB-werking, zoals het Kwaliteitscentrum Diagnostiek en de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor jeugdgezondheidszorg (VWVJ).Lees meer over alle permanente ondersteuningscellen voor CLB’s

Vanuit de overheid kregen de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten een opdracht waarbij een aantal doelstellingen moeten gerealiseerd worden. Deze doelstellingen werden vertaald in 4 kerntaken. In het begeleidingsplan dat OVSG opstelde in 2022 werden deze kerntaken geconcretiseerd en geoperationaliseerd. Hieronder vind je een visuele weergave van hoe het POC hieraan invulling geeft. Naast deze kerntaken heeft het POC ook de opdracht te werken aan de beleidsprioriteiten, die door de overheid worden opgedragen, nl. de beleidsimpuls brede basiszorg en verhoogde zorg. Vanaf 2023 ook datageletterdheid. Deze beleidsimpulsen worden doorheen onze kerntaken mee opgenomen.

4 KERNTAKEN POC

De stedelijke CLB’s worden ingericht door hun stadsbestuur en hebben bijgevolg elk een eigen visie en missie die je kan terugvinden op hun website. Hun contactgegevens zijn:

 • CLB-N Brussel
  Technologiestraat 1 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
  02 482 05 72
  clbvgc@​clbvgc.​be

Naast heel wat samenwerkingsakkoorden en -verbanden met organisaties op sectorniveau, zoals Bednet en het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling, stuurt de internettensamenwerkingscel (ISC) ook een aantal netoverstijgende initiatieven. We zetten er voor jou een aantal op een rijtje:

Clb chat

CLBch@t is een netoverstijgend initiatief van de CLB-sector. Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met al hun vragen.

Prodia

Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB’s en onderwijs. Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg.

Onderwijskiezer

Onder​wijs​kie​zer​.be is een initiatief van de vrije CLB-koepel vzw en de CLB-GO! in samenwerking met de centra van OVSG en POV én met ondersteuning van het departement onderwijs. Onderwijskiezer biedt onderwijsnet-overschrijdende en neutrale informatie over het hele onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel.

Het team van onze Permanente Ondersteuningscel (POC) staat klaar om jou te helpen:

 • Dina Baetens (verantwoordelijke en ankerfiguur voor CLB-N Brussel en iCLB Gent)

Je kan bij Dina terecht voor alles wat met kwaliteit en procesbegeleiding op team- en organisatieniveau te maken heeft. Ze vertegenwoordigt ook onze stedelijke CLB’s tijdens het ISC-overleg.

 • Belkacem Aggoune (ankerfiguur voor SCLB Antwerpen)

Belkacem is expert in het domein preventieve gezondheidszorg, datageletterdheid en informatieveiligheid. Daarnaast maakt hij ook deel uit van stuurgroepen over het Leerlingenactiviteiten en registratiesysteem (LARS), CLB-ch@t en CLB-online.

 • Karolien Elsen (ankerfiguur voor CLB-N Brussel)

Karolien focust zich vooral op de begeleidingsdomeinen leren en studeren’ en psychisch- en sociaal functioneren’. Verder verdiept zij zich ook in leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, diagnostiek en consultatieve leerlingenbegeleiding. Karolien maakt deel uit van de netoverstijgende werkgroepen rond leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, diagnostiek en preventieve gezondheidszorg en stuurgroepen Prodia en Kwaliteitscentrum Diagnostiek.

 • Hanne Wynants (ankerfiguur voor SCLB Antwerpen en iCLB Gent)

Hanne houdt zich vooral bezig met de thema’s onderwijskansen voor anderstalige nieuwkomers en kansengroepen, integrale jeugdhulpverlening (IJH), radicalisering en polarisering. Daarnaast is Hanne ook expert op het vlak van kwaliteitszorg en begeleidt ze daarin onze centra. Ze maakt ook deel uit van de netoverstijgende CLB-werkgroepen kwaliteit, kansenbevordering, radicalisering/​polarisering, Dag van de CLB-medewerker, Faire Diagnostiek en Project Oekraïne. Als laatste zetelt Hanne ook in het afstemmingsoverleg NAFT-CLB-PBD en de departementale werkgroep Referentiepersoon Radicalisering/​Polarisering.

 • Mieke Dehertefelt

Mieke neemt alles over onderwijsloopbaanbegeleiding op zich. Ze maakt daarvoor deel uit van de stuurgroepen van Onderwijskiezer, SID-in en de netoverstijgende werkgroep OLB. Ze vertegenwoordigt de stedelijke CLB’s ook in het overlegplatform Studiekeuze van secundair naar hoger onderwijs’ (SOHO) van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR).

Logo e magazine Pocket

Op de hoogte blijven over onze activiteiten?

Het laatste CLB-nieuws in je mailbox? Schrijf hier in op onze nieuwsbrief POC-ket info.

Ontdek onze E-zines
Bekijk de videoboodschap van algemeen directeur OVSG, Walentina Cools, op de dag van de CLB-medewerker 2022

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina