Wat is de permanente ondersteuningscel?

De permanente ondersteuningscel (POC-OVSG) ondersteunt de drie stedelijke centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) die aangesloten zijn bij OVSG. Deze ondersteuning bestaat uit een vraag- en aanbodgestuurde werking. Dit wil zeggen dat zowel directie, coördinatoren als CLB-medewerkers bij ons terecht kunnen voor inhoudelijke, beleidsmatige en praktische vragen. 

We bieden de drie centra zowel een vast als variabel aanbod aan. Onder het vast aanbod vallen het directeurenoverleg, de terugkoppeling van de internettensamenwerking (ISC) en vaste fora per begeleidingsdomein. Het variabel aanbod wordt afgestemd op de noden van onze centra, dit kunnen begeleidingen, toelichtingen, vormingen, enz. zijn.

Om onze CLB’s nog beter te kunnen ondersteunen sluiten wij ook aan op netoverstijgende initiatieven georganiseerd vanuit de ISC, een informeel samenwerkingsverband tussen de POC’s van alle netten. Daarnaast vertegenwoordigen wij onze CLB’s ook in Vlaamse Onderwijsraad en verschillende organen gelinkt aan de CLB-werking, zoals het Kwaliteitscentrum Diagnostiek en de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor jeugdgezondheidszorg (VWVJ).

Vanuit de overheid kregen de verschillende pedagogische begeleidingsdiensten een opdracht waarbij een aantal doelstellingen moeten gerealiseerd worden. Deze doelstellingen werden vertaald in 4 kerntaken. In het begeleidingsplan dat OVSG opstelde in 2022 werden deze kerntaken geconcretiseerd en geoperationaliseerd. Hieronder vind je een visuele weergave van hoe het POC hieraan invulling geeft. 

4 KERNTAKEN POC

Naast deze kerntaken heeft het POC ook de opdracht te werken aan de beleidsprioriteiten, die door de overheid worden opgedragen, nl. de beleidsimpuls brede basiszorg en verhoogde zorg. Vanaf 2023 ook datageletterdheid. Deze beleidsimpulsen worden doorheen onze kerntaken mee opgenomen.

De stedelijke CLB’s worden ingericht door hun stadsbestuur en hebben bijgevolg elk een eigen visie en missie die je kan terugvinden op hun website. Hun contactgegevens zijn:

 • CLB-N Brussel
  Technologiestraat 1 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
  02 482 05 72
  clbvgc@​clbvgc.​be

Behalve heel wat samenwerkingsakkoorden en -verbanden met organisaties op sectorniveau, zoals Bednet en het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling, stuurt de internettensamenwerkingscel (ISC) ook een aantal netoverstijgende initiatieven. We zetten er voor jou een aantal op een rijtje:

Clb chat

CLBch@t is een netoverstijgend initiatief van de CLB-sector. Zowel leerlingen als ouders zijn welkom met al hun vragen.

Prodia

Het project protocollering diagnostiek is een netoverstijgend project van CLB’s en onderwijs. Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg.

Onderwijskiezer

Onder​wijs​kie​zer​.be is een initiatief van de vrije CLB-koepel vzw en de CLB-GO! in samenwerking met de centra van OVSG en POV én met ondersteuning van het departement onderwijs. Onderwijskiezer biedt onderwijsnet-overschrijdende en neutrale informatie over het hele onderwijslandschap in Vlaanderen en Brussel.

Het team van onze Permanente Ondersteuningscel (POC) staat klaar om jou te helpen:

 • Hanne Wynants (ankerfiguur voor de drie stedelijke CLB’s)

Hanne houdt zich vooral bezig met de thema’s onderwijskansen voor anderstalige nieuwkomers en kansengroepen’, integrale jeugdhulpverlening’ (IJH), radicalisering en polarisering’ . Daarnaast is Hanne ook expert op vlak van kwaliteitszorg en begeleidt ze onze centra hiermee. Ze maakt ook deel uit van de netoverstijgende CLB-werkgroepen; kwaliteit’, kansenbevordering’, radicalisering/​polarisering’„ en Project Oekraïne’. Als laatste zetelt Hanne ook in het afstemmingsoverleg NAFT-CLB-PBD’ en de departementale werkgroep Referentiepersoon Radicalisering/​Polarisering’.

 • Belkacem Aggoune

Belkacem is expert in het domein preventieve gezondheidszorg, datageletterdheid en informatieveiligheid. Daarnaast maakt hij ook deel uit van de stuurgroepen Leerlingen Activiteiten registratiesysteem (LARS) CLB-ch@t’ en CLB-Online.

 • Karolien Elsen

Karolien focust zich vooral op de begeleidingsdomeinen leren en studeren’ en psychisch- en sociaal functioneren’. Verder verdiept zij zich ook in leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, diagnostiek en consultatieve leerlingenbegeleiding. Karolien maakt deel uit van de netoverstijgende werkgroepen rond leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, diagnostiek en preventieve gezondheidszorg en stuurgroepen Prodia en Kwaliteitscentrum Diagnostiek.

 • Mieke Dehertefelt

Mieke neemt alles over onderwijsloopbaanbegeleiding op zich. Ze zit daarvoor ook in de stuurgroepen van Onderwijskiezer, SID-in en de netoverstijgende werkgroep rond onderwijsloopbaanbegeleiding’.

 • Maaike Van Goethem

Maaike werkt als OVSG-afgevaardigde bij Prodia. Ze neemt daarnaast deel aan de netoverstijgende werkgroep Faire diagnostiek’ en maakt deel uit van de klankbordgroep van het project HGD-trajecten in Leersteun’.

Logo e magazine Pocket

Blijf op de hoogte over onze activiteiten!

Het laatste CLB-nieuws in je mailbox? Of onze vorige nieuwsbrieven herbekijken? Schrijf hier in op onze nieuwsbrief POC-ket info.

Ontdek onze E-zines

Verdiep je verder