Ouder­koe­pel KOOGO

Ouders maken mee school. KOOGO, de ouder­koe­pel van het ste­de­lijk, gemeen­te­lijk en pro­vin­ci­aal onder­wijs, ver­bindt en ver­sterkt ouders, ouder­wer­kin­gen, onder­wijs­pro­fes­si­o­nals, school­be­stu­ren en part­ners. Wat kan KOOGO voor jou betekenen?

Voor ouders en ouderwerkingen

KOOGO infor­meert en inspi­reert ouders over belang­rij­ke onderwijsthema’s zoals aan­mel­den en inschrij­ven, school­keu­ze­pro­ces­sen, pes­ten, zorg op school, … Daar­naast laat KOOGO de stem van ouders klin­ken aan de over­leg­ta­fel met onder­wijs­ver­strek­kers, onder­wijs­part­ners en beleids­ma­kers. Zo kan je als ouder aan­slui­ten bij reflec­tie­groe­pen of deel­ne­men aan net­werk- en inspiratieavonden.

Wil je je ouder­wer­king opti­maal orga­ni­se­ren? KOOGO maakt je weg­wijs in het wet­te­lij­ke kader, de juri­di­sche aspec­ten, de finan­ci­ën, de ver­ze­ke­rin­gen, … Naast bege­lei­din­gen op maat van de ouder­wer­king orga­ni­seert KOOGO ook onli­ne vor­min­gen. Thema’s zoals jaar­plan­ning, orga­ni­sa­tie, leden­wer­ving, team­buil­ding, … komen aan bod.

Ouder-school­part­ner­schap is een zaak van alle acto­ren: ouders, onder­wijs­pro­fes­si­o­nals en kinderen
Koogo

Voor onder­wijs­pro­fes­si­o­nals, school­be­stu­ren en partners

Leer­krach­ten en scho­len heb­ben een belang­rij­ke rol in het schep­pen van een gun­stig part­ner­schaps­kli­maat waar­bin­nen ouders en school een (h)echte samen­wer­king aan­gaan. KOOGO inspi­reert en infor­meert onder­wijs­pro­fes­si­o­nals in onli­ne vor­min­gen en via publi­ca­ties voor onder­wijs­pro­fes­si­o­nals. Wil je je stu­den­ten uit de lera­ren­op­lei­ding enthou­si­as­me­ren en inzicht geven in het part­ner­schap tus­sen ouders en school? Dan kan je KOOGO uit­no­di­gen voor een gast­les of een lezing op maat.

Een sterk part­ner­schap tus­sen ouders en school ver­sterkt niet alleen de scho­len en de ouders. Ook loka­le beleids­dien­sten zoals soci­aal beleid, flan­ke­rend onder­wijs­be­leid, vrije tijd, … pluk­ken de vruch­ten van een geïn­te­greer­de ouder­wer­king. KOOGO is er dus ook voor school­be­stu­ren.

Zin om als part­ner ook jouw schou­ders onder de visie en de wer­king van KOOGO te zet­ten? Part­ners op Vlaams of lokaal niveau kun­nen vor­min­gen en lezin­gen op maat aan­vra­gen om zo zelf exper­ti­se over dit the­ma te ver­wer­ven en te verspreiden.

Logo koogo

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina