Belan­gen­be­har­ti­ging voor beleidsdossiers

In onder­han­de­lin­gen met de Vlaam­se over­heid en in de Vlaam­se Onder­wijs­raad ver­de­digt OVSG de belan­gen van de ste­de­lij­ke en gemeen­te­lij­ke bestu­ren en hun onderwijsinstellingen.

Om tot stand­pun­ten te komen die aan­slui­ten bij de loka­le noden, heb­ben we een uit­ge­werk­te over­leg­struc­tuur. Op plat­for­men voor direc­ties, bestuur­ders en in net­wer­ken met onder­wijs­dien­sten berei­den we de stand­pun­ten voor. Een ken­nis­cen­trum zorgt voor de weten­schap­pe­lij­ke onderbouwing.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina