Het bege­lei­dings­do­mein onder­wijs­loop­baan heeft als doel de leer­ling te onder­steu­nen om vol­doen­de zelf­ken­nis te ont­wik­ke­len, om inzicht te ver­wer­ven in de struc­tuur van en de moge­lijk­he­den bin­nen het onder­wijs, een oplei­ding en de arbeids­markt en om ade­qua­te keu­zes te leren maken op school en daarbuiten.

Krachtlijnen voor een sterke onderwijsloopbaanbegeleiding

Deze krachtlijnen inspireren schoolteams om een krachtig beleid rond onderwijsloopbaanbegeleiding op te zetten. Als school werk je hiermee aan verschillende kwaliteitsverwachtingen van het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit.

Lees verder

Scharniermomenten en kansrijke overgangen doorheen de onderwijsloopbaan

Gedurende de hele onderwijsloopbaan wordt er van kinderen en jongeren verwacht dat ze kiezen. Hoe begeleid je leerlingen op deze scharniermomenten of bij hun studiekeuze? Hoe maak je de overstap gemakkelijker? Op deze pagina willen we jou daarmee helpen. 

Lees verder

Leerlingengegevens overdragen bij schoolverandering en schakelmomenten

Het decreet rechtspositie leerlingen bepaalt dat scholen sinds 1 september 2014 leerlingengegevens aan elkaar moeten doorgeven. De regelgeving geeft echter geen gedetailleerde lijst van welke gegevens doorgegeven moeten worden. OVSG ontwikkelde een kijkwijzer leerlingendossier en fiche overlegstructuur en rollen om scholen te ondersteunen bij de overdracht van leerlingengegevens.

Lees verder

Leidraad traject onderwijsloopbaanbegeleiding

Deze leidraad ondersteunt scholen om aan succesvolle onderwijsloopbaanbegeleiding te doen.

Lees verder

Diagnostiek binnen onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB)

Met de tool voor diagnostiek binnen onderwijsloopbaanbegeleiding kan je als CLB-medewerker op een wetenschappelijke en kwaliteitsvolle manier het studiekeuzeproces van leerlingen die vastlopen begeleiden.

Lees verder

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren

Onthaalonderwijs streeft ernaar anderstalige nieuwkomers aansluiting te laten vinden in het reguliere Vlaamse onderwijs en op die manier hun integratie in de samenleving te bevorderen. Als schoolteam richt je je op maximale leer- en ontwikkelingskansen. Het onthalen van de nieuwkomer(s) is dus een samen-verhaal, waarbij de klasleraar, de vakleerkracht Nederlands en zorgleraar voortdurend met elkaar in dialoog gaan.

Lees verder

Inspiratiekaart onderwijsloopbaan

Deze inspiratiekaart reikt tips aan om leerlingen te ondersteunen en begeleiden bij hun onderwijsloopbaan.

Lees verder

Zittenblijven in het basisonderwijs

In Vlaanderen is zittenblijven één van de opties wanneer een leerling op het einde van het schooljaar onvoldoende beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat zittenblijven niet altijd effectief is, maar afschaffen is ook niet zinvol. Omwille van wat wetenschappelijk onderzoek aangeeft en de mindshift naar meer leerlinggericht onderwijs, is het wenselijk om voor iedere leerling die onvoldoende behaalt de optie zittenblijven kritisch te bekijken en na te gaan of er geen andere, meer geschikte aanpak is.

Lees verder