Het bege­lei­dings­do­mein onder­wijs­loop­baan heeft tot doel de leer­ling te onder­steu­nen om vol­doen­de zelf­ken­nis te ont­wik­ke­len, om inzicht te ver­wer­ven in de struc­tuur van en de moge­lijk­he­den bin­nen het onder­wijs, een oplei­ding en de arbeids­markt en om ade­qua­te keu­zes te leren maken op school en daarbuiten.

Taken

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina