Actief pluralisme als leidraad

We willen dat onze leerlingen actieve burgers worden, die kunnen dialogeren maar ook luisteren naar anderen. Die durven opkomen voor zichzelf én voor anderen. Die discussiëren over politiek en die standpunten durven innemen maar die hun eigen kijk en ook die van anderen willen en durven in vraag stellen. De principes van actief pluralisme gelden als leidraad om in de klas respectvol in gesprek te gaan. 

Met de beginselverklaring neutraliteit’ biedt OVSG een kader aan om de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs in te vullen vanuit het concept actief pluralisme’, dat we als grondhouding verbinden met de praktijk van samenleven en samen leren op school.

De leidraad actief pluralisme op school’ biedt zeven krachtlijnen, die een bron van inspiratie zijn om respectvol in dialoog te gaan:

  1. Inzetten op verbondenheid. Verbondenheid is cruciaal voor respectvolle en rechtvaardige interacties met zichzelf, de anderen, de omgeving, de samenleving en het leven als geheel.
  2. Als groep de gemeenschappelijke waarden bepalen en concretiseren. De school selecteert in overleg met alle betrokkenen gemeenschappelijke waarden die leiden tot verbondenheid en versterkt worden door een veilig schoolklimaat.
  3. Dieperliggende ideeën expliciteren en in dialoog gaan. We benadrukken het belang van inclusie en dialoog over levensbeschouwelijke, culturele, filosofische en ideologische ideeën, omdat deze dieperliggende ideeën bepalend zijn voor ons dagelijks oordelen en handelen.
  4. Niet willen overtuigen, maar alternatieven bieden. Vertrek vanuit de gemeenschappelijke waarden, wettelijke bepalingen en eindtermen en reik alternatieve kaders aan zonder te willen overtuigen. Zo blijft de dialoog open en kunnen leerlingen hun eigen referentiekader verdiepen en verbreden.
  5. Veruitwendiging van identiteit toelaten. Stimuleer het zichtbaar maken van dieperliggende ideeën en opvattingen om de dialoog te bevorderen, met respect voor wettelijke bepalingen en het schoolreglement.
  6. Inzetten op democratisch burgerschap. Zet in op burgerschapsvorming, waarbij leerlingen basiskennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen om actief deel te nemen aan de school, de gemeenschap en de democratische samenleving.
  7. Diversiteit benutten om te komen tot verbondenheid en wat gemeenschappelijk is. Geef leerlingen de ruimte om hun ideeën en identiteit te uiten, in dialoog te gaan over diversiteit en te ontdekken wat hen verbindt. Zo benut je diversiteit als een bron van rijkdom en bevorder je verbondenheid.