Het bege­lei­dings­do­mein psy­chisch en soci­aal func­ti­o­ne­ren heeft tot doel het wel­be­vin­den van de leer­ling te bewa­ken, te bescher­men en te bevor­de­ren waar­door de leer­ling op een spon­ta­ne en vita­le manier tot leren kan komen en zich kan ont­wik­ke­len tot een veer­krach­ti­ge volwassene.

Inspiratiekaart psychisch en sociaal functioneren

Deze inspiratiekaart reikt tips aan om leerlingen te ondersteunen en begeleiden bij hun psychisch en sociaal functioneren.

Lees verder