Het bege­lei­dings­do­mein pre­ven­tie­ve gezond­heids­zorg heeft tot doel de gezond­heid, groei en ont­wik­ke­ling van leer­lin­gen te bevor­de­ren en te bescher­men, het groei- en ont­wik­ke­lings­pro­ces op te vol­gen en tij­dig risi­co­fac­to­ren, sig­na­len, symp­to­men van gezond­heids- en ont­wik­kel­pro­ble­men te detec­te­ren.

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina