Het doel van pre­ven­tie­ve gezond­heids­zorg is om de gezond­heid, groei en ont­wik­ke­ling van leer­lin­gen te bevor­de­ren en te bescher­men, het groei- en ont­wik­ke­lings­pro­ces op te vol­gen en tij­dig risi­co­fac­to­ren, sig­na­len of symp­to­men van gezond­heids- en ont­wik­kel­pro­ble­men te detec­te­ren.

Inspiratiekaart preventieve gezondheidszorg

Deze inspiratiekaart reikt tips aan om aan preventieve gezondheidszorg te doen.

Lees verder