Het bege­lei­dings­do­mein leren en stu­de­ren heeft tot doel het leren van de leer­ling te opti­ma­li­se­ren en het leer­pro­ces te bevorderen door leer- en stu­deer­vaar­dig­he­den te onder­steu­nen en te ontwikkelen.

De bouwstenen van leren en studeren

Bin­nen­klas­dif­fe­ren­ti­a­tie, een krach­ti­ge leer­om­ge­ving en leren leren lei­den tot een opti­ma­ler leren van de leer­ling en een bevor­de­ring van het leer­pro­ces. OVSG ont­wik­kel­de voor elk van deze aspec­ten bouw­ste­nen die scho­len hier­bij ondersteunen.

Lees verder

Ondersteunende maatregelen voor Muziek

In het deel­tijds kunst­on­der­wijs is er een toe­ne­men­de aan­dacht voor leer­lin­gen met spe­ci­fie­ke onder­wijs­be­hoef­ten. Het docu­ment onder­steu­nen­de maat­re­ge­len voor muziek’, ont­wik­keld door Eure­ka in samen­wer­king met OVSG, is een prak­tisch werk­in­stru­ment voor ieder­een die in het domein Muziek gecon­fron­teerd wordt met leer­lin­gen met leer­stoor­nis­sen en leer­pro­ble­men. De STI­COR­DI-fiches bie­den leer­krach­ten ach­ter­grond, con­cre­te tips en hulp­mid­de­len om deze leer­lin­gen beter te begeleiden.

Lees verder

Ondersteunende maatregelen voor Dans

Deze hand­lei­ding biedt een prak­tisch over­zicht van moge­lij­ke rede­lij­ke aan­pas­sin­gen voor leer­lin­gen met spe­ci­fie­ke onder­wijs­be­hoef­ten in het domein Dans van het deel­tijds kunstonderwijs.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina