Miniwijzers bieden ondersteuning bij zorggesprekken

Het decreet basisonderwijs stelt dat elke school voor regulier onderwijs de verschillende fasen van het zorgcontinuüm moet doorlopen hebben bij de overgang van een leerling naar het buitengewoon onderwijs. Onze miniwijzers bieden ondersteuning bij de zorgzame gesprekken over deze overgang. De miniwijzers, opgesteld per leergebied, reiken pedagogisch-didactische suggesties aan voor iedere fase van het zorgcontinuüm. Deze suggesties zijn gebaseerd op inzichten uit de praktijk, de literatuur en onderwijsonderzoek.

Wat is zorgzaam onderwijs? Wat is kwaliteitsvol onderwijs? Twee vragen die niet zo eenduidig te beantwoorden zijn. Toch is het belangrijk om grondig over deze vragen na te denken. Zij vormen de kern van de gesprekken over de overgang van een leerling van het regulier naar het buitengewoon onderwijs tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) tussen school en CLB

Hoewel de miniwijzers in de eerste plaats opgesteld werden om de MDO-gesprekken over een mogelijke doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs te voeden, kunnen ze ook inspirerend werken voor teamgesprekken over zorgzaam onderwijs.

Heb je een vraag?

Friedl Tuyttens
02 506 50 28
Friedl Tuyttens

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina