Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG gaat gedeeltelijk akkoord met de aanpassing van de begroting 2015

donderdag 23 april 2015

Algemene opmerkingen

OVSG betreurt de besparingen die het beleidsdomein Onderwijs moet realiseren. Investeren in kinderen en jongeren moet een absolute prioriteit zijn van de Vlaamse regering.

Een tweede opmerking betreft de procedure en timing. De sociale partners kregen niet de gelegenheid om hun achterban te raadplegen. Het voorontwerp van decreet werd op vrijdag 10 april 2015 (tijdens de paasvakantie) ter beschikking gesteld en slechts eenmalig op dinsdag 21 april 2015 (tweede werkdag na de paasvakantie) voor onderhandeling voorgelegd. Bovendien werd een fundamentele decretale wijziging over de waarborgregeling Mdecreet op maandagnamiddag 20 april 2015 aan ons overgemaakt. Een dergelijke werkwijze leidt niet tot een grondige afweging van de voorgestelde maatregelen, laat staan tot het creëren van een breed draagvlak in het onderwijsveld.

Akkoord over …

OVSG geeft een protocol van gedeeltelijk akkoord omwille van de volgende inspanningen.

 • Het basisonderwijs blijft buiten de scope van de besparingen.
 • De besparingsmaatregelen hebben geen impact op het omkaderingsvolume van de scholen, maar worden voornamelijk gerealiseerd door het vervroegen van de datum van vaste benoeming.
 • De mogelijkheid tot het toepassen van een aanwendingspercentage op de omkadering van het CLB wordt geschrapt.
 • Ondanks de besparingen wordt een regeling voorgesteld om het verlies aan lestijden en lesuren in het buitengewoon basisonderwijs opnieuw te investeren d.m.v. de vervroegde toepassing van de waarborgregeling. Over de concretisering hiervan in een netgebonden commissie met betrekking tot de toewijzing van lestijden/-uren alsook de toepassing van de bevoegdheden van de stuurgroep moet verder onderhandeld worden. Zo’n ingrijpende maatregel die slechts een etmaal voordien werd voorgesteld en die slechts in beperkte mate ter bespreking werd voorgelegd, wordt als niet-erkentelijk ervaren van het sociaal overleg.
 • Inzake het niet-vervangen van afwezigheden in een periode van 14 kalenderdagen voorafgaand aan een vakantieperiode voor voornamelijk het onderwijzend personeel en 31 kalenderdagen voor het administratief en ondersteunend personeel heeft OVSG een genuanceerd standpunt. OVSG waardeert dat ook hier het gewoon en buitengewoon basisonderwijs buiten het toepassingsgebied blijven van deze maatregel en waardeert tevens de tegemoetkoming om het administratief personeel van het deeltijds kunstonderwijs uit te sluiten van de maatregel om niet te vervangen tijdens een afwezigheid tot en met 31 kalenderdagen. Evenwel vraagt OVSG om de impact van deze maatregel jaarlijks te evalueren en bij te sturen indien dit de schoolorganisatie en het verstrekken van onderwijs in het gedrang brengt.

Geen akkoord over …

OVSG kan evenwel niet akkoord gaan met de volgende maatregelen.

 • Met het verplicht vacant verklaren en benoemen in overgedragen uren in het secundair onderwijs gaat OVSG niet akkoord. Het overdragen van uren-leraar naar een volgend schooljaar wordt immers toegepast om flexibel te kunnen omgaan met leerlingenfluctuaties of specifieke noden waarop tijdelijk moet worden ingespeeld. Door deze uren vacant te maken voor vaste benoeming verkleint de flexibiliteit. Bovendien is dit een eenmalige maatregel die dit schooljaar wordt toegepast. Bij de overdracht van uren-leraar waren de schoolbesturen niet op de hoogte van deze maatregel waardoor ze geen inschatting konden maken van de effecten hiervan voor hun personeelsbeleid.
 • Met de maatregel om een financiële bijdrage aan te rekenen aan organisaties met personeelsleden die via een verlof wegens opdracht worden aangesteld, kan OVSG – ook vanuit haar opdracht als pedagogische begeleidingsdienst – niet akkoord gaan. De begeleidingsdiensten hebben al tijdens de vorige besparingsronde 25% op hun werking moeten inleveren. Het aanrekenen van deze financiële bijdrage betekent opnieuw een inkrimping van de beschikbare middelen. OVSG vraagt aan de Vlaamse regering dat de onderwijsgerelateerde organisaties, waaronder de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten en de koepelorganisaties, buiten het toepassingsgebied vallen. 

Men Shoes - Running

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs