10/03/2022

Taal leren in vijf krachtlijnen

Vijf kracht­lij­nen zijn rich­ting­ge­vend bij het leren van taal. 

De peda­go­gi­sche bege­lei­ding van OVSG gaat uit van vijf kracht­lij­nen in ver­band met taalonderwijs:

  • Meer­ta­lig­heid is een kracht.
  • Neder­lands is onze ver­bin­dings- en leertaal.
  • Hoe meer talen je spreekt, hoe beter … en je kan ze alle­maal tege­lij­ker­tijd leren!
  • Een rij­ke leer­om­ge­ving stimuleert.
  • Elke school maakt impli­cie­te en expli­cie­te afspra­ken over het leren van taal.

De peda­go­gi­sche bege­lei­ding werk­te een uit­ge­brei­de­re visie­tekst uit.
Wil je zelf aan de slag? Lees de bro­chu­re over hoe je op school een talen­be­leid voert. 

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina