07/02/2023

Chat­G­PT in het onder­wijs, vloek of zegen?

Chat­G­PT, een digi­ta­le tool waar de gebrui­ker mee chat en vra­gen van aller­lei aard stelt, is vol­op in de actu­a­li­teit. Er kwa­men berich­ten over de moge­lij­ke​‘geva­ren’ voor het leren van leer­lin­gen in het onder­wijs. Zo zou­den leer­lin­gen geen eigen schrijf­op­drach­ten meer cre­ë­ren, oplos­sin­gen opvra­gen voor com­plexe pro­ble­men en het nut niet lan­ger inzien van het ver­gro­ten van ken­nis. Wat is het advies van OVSG?

AI chatbot
Man aan bureau met computer waar een gedachteballon met een robot uitkomt

Wat is Chat­G­PT?’, is de vraag die werd gesteld aan de chat zelf. Dit is het antwoord:

Ik ben een taal­mo­del getraind door Ope­nAI. Dit bete­kent dat ik in staat ben om te com­mu­ni­ce­ren met men­sen door tekst te gene­re­ren die zo men­se­lijk moge­lijk lijkt. Ik kan wor­den gebruikt voor ver­schil­len­de doel­ein­den, zoals het beant­woor­den van vra­gen of het gene­re­ren van tekst. Mijn ken­nis is beperkt tot een bepaal­de datum, dus ik kan niet altijd de meest recen­te infor­ma­tie geven.’

Chat­G­PT benoemt ver­schil­len­de voor­de­len voor het gebruik de klas­wer­king zoals: feed­back geven aan leer­lin­gen, taken ver­be­te­ren, leer­lin­gen met spe­ci­fie­ke onder­wijs­leer­be­hoef­ten onder­steu­nen, les­stof verrijken …

OVSG ziet leer­kan­sen door het gebruik van Chat­G­PT als hulpmiddel:

  • het sluit aan bij de digi­ta­le wereld van de leerlingen;
  • het biedt kan­sen om (taal)vaardigheden te oefenen;
  • het cre­ëert moge­lijk­he­den om te wer­ken aan digi­ta­le gelet­terd­heid, meer spe­ci­fiek aan IT-vaar­dig­he­den en media­wijs­heid (kri­tisch leren omgaan met informatie);
  • het cre­ëert kan­sen­ge­lijk­heid door­dat leer­lin­gen ermee kun­nen wer­ken in de klas.

Digi­ta­le mid­de­len zijn een rea­li­teit in de dage­lijk­se wer­king; ze vor­men een wezen­lijk onder­deel van de wereld van de leer­lin­gen. Ermee leren omgaan op een kwa­li­teits­vol­le, sys­te­ma­ti­sche, effi­ci­ën­te en effec­tie­ve manier is een aan te leren com­pe­ten­tie die wordt opge­no­men in het onder­wijs­aan­bod. Leer­lin­gen leren infor­ma­tie opzoe­ken, vin­den, ver­wer­ken en delen met elkaar. Hier wordt media­wijs­heid ont­wik­keld door­dat ken­nis, vaar­dig­he­den en atti­tu­des om bewust, kri­tisch en actief om te gaan met digi­ta­le media wor­den gesti­mu­leerd. De leraar speelt een cru­ci­a­le rol om deze com­pe­ten­ties aan te leren bij de leer­lin­gen. Chat­G­PT is een mid­del om dit aan te leren.

De leer­lin­gen oefe­nen (taal-)vaardigheden door het gebruik Chat­G­PT en ande­re digi­ta­le mid­de­len. Ze leren vra­gen zo te for­mu­le­ren dat ze ant­woor­den gene­re­ren op de infor­ma­tie waar ze naar op zoek zijn, lezen tek­sten in ver­schil­len­de talen, vol­gen rede­ne­rin­gen op com­plexe vra­gen, ver­rij­ken en ver­die­pen ken­nis over breed maat­schap­pe­lij­ke onder­wer­pen, bren­gen ver­slag uit aan mede­leer­lin­gen en kun­nen naar aan­lei­ding hier­van dis­cus­sies en dia­lo­gen voe­ren. Dit zijn een aan­tal voor­beel­den van de manier waar­op leer­lin­gen in de klas onder bege­lei­ding van de leraar aan de slag kun­nen met ChatGPT.

OVSG advi­seert om digi­ta­le mid­de­len, zoals ChatGTP, te benut­ten tij­dens de les­sen. Het dient zeker ook opge­no­men te wor­den in het strategisch/​onderwijskundig beleid van een school. Leer­lin­gen wor­den aan­ge­leerd op wel­ke manier zij kri­tisch met deze mid­de­len omgaan. Dit wordt geïn­te­greerd in ver­schil­len­de vak­ken. Het biedt rij­ke kan­sen tot inter­ac­tie en ken­nis­de­ling. De leer­lin­gen oefe­nen er (taal-)vaardigheden mee. De leraar leert hoe de leer­ling met digi­ta­le mid­de­len werkt en volgt het pro­ces op. De leraar heeft gesprek­ken met leer­lin­gen over de manier waar­op er wordt geleerd via digi­ta­le mid­de­len. In het kader van kan­sen­ge­lijk­heid ziet OVSG een meer­waar­de omdat alle leer­lin­gen er in een vei­li­ge omge­ving mee leren wer­ken. Niet elke leer­ling beschikt immers thuis over de infra­struc­tuur en de vei­li­ge oefen­ruim­te. De school cre­ëert hier­bij kansen.

ChatGTP is in vol­le ont­wik­ke­ling, de tool is niet afge­werkt. Tot nu toe is het gra­tis toe­gan­ke­lijk en pro­beert open AI de moge­lijk­he­den uit bij het bre­de publiek. Ver­vol­gens wordt het geop­ti­ma­li­seerd en kan het een beta­lend aan­bod wor­den. Dat is nog even afwachten.