31/05/2022

OVSG niet akkoord met wij­zi­ging besluit Vlaam­se Rege­ring 26 febru­a­ri 2021

OVSG geeft een pro­to­col van niet akkoord bij het voor­ont­werp van besluit van de Vlaam­se Rege­ring tot wij­zi­ging van het besluit van de Vlaam­se Rege­ring van 26 febru­a­ri 2021 over de loop­baan­on­der­bre­king voor man­tel­zorg, over de omzet­ting van les­tij­den in uren kin­der­ver­zor­ging, over de erken­ning van beroeps- kwa­li­fi­ca­ties voor gere­gle­men­teer­de beroe­pen in het onder­wijs in het kader van de Euro­pe­se Richt­lijn 200536 en over een mee­loop­tra­ject voor direc­teur in het basis­on­der­wijs, deel­tijds kunst­on­der­wijs, secun­dair onder­wijs, vol­was­se­nen­on­der­wijs en de cen­tra voor leerlingenbegeleiding.

Een dub­be­le bespa­ring wordt met de wij­zi­ging aan dit BVR door­ge­voerd. Ener­zijds wordt het aan­tal mee­loop­tra­jec­ten voor direc­teurs inge­kort en ander­zijds wordt het mee­loop­tra­ject, voor­zien in het oor­spron­ke­lij­ke besluit tot 31 decem­ber 2022, niet ver­lengd ter­wijl het noch­tans ini­ti­eel de bedoe­ling was het pro­ject te besten­di­gen na moni­to­ring en evaluatie.

Pre­cies een jaar gele­den gaf OVSG dan ook een pro­to­col van akkoord op dit BVR, ech­ter niet zon­der een aan­tal bezorgd­he­den te uiten over het ont­bre­ken van het totaal zicht van het onder­wijs­bud­get voor beleids­im­pul­sen. OVSG noteer­de uit­druk­ke­lijk in het oor­spron­ke­lij­ke pro­to­col dat het mee­loop­tra­ject regel­ma­tig zou gemo­ni­t­ord en geë­va­lu­eerd wor­den op het onder­han­de­lings­co­mi­té voor­al­eer het ver­an­kerd zou worden.

Het mee­loop­tra­ject pas­te in het meer alge­meen kader om een onder­wijs­loop­baan aan­trek­ke­lijk te maken. Spe­ci­fiek werd het als een staps­ge­wij­ze maat­re­gel voor­ge­steld in de zoek­tocht naar het aan­trek­ken van direc­teu­ren. Meer dan ooit drin­gen maat­re­ge­len zich op bin­nen een alge­me­ne visie op het aan­trek­ke­lijk maken van een loop­baan bin­nen onderwijs.

Bespa­rin­gen in onder­wijs zijn op zich onaan­vaard­baar voor OVSG, maar nog moei­lij­ker heeft OVSG het met de manier waar­op dit mee­loop­tra­ject wordt inge­voerd en inge­trok­ken. Een maat­re­gel invoe­ren en een jaar later weer afvoe­ren zon­der dat er ook maar een begin van eva­lu­a­tie opge­start werd, is geen voor­beeld van deug­de­lijk bestuur.

In de zoek­tocht naar lei­ding­ge­vend per­so­neel hoopt OVSG dat de over­heid door­dach­te maat­re­ge­len zal nemen die een per­spec­tief bie­den op lan­ge termijn.

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina