27/01/2022

OVSG akkoord met ont­werp­de­creet dua­le opleidingen

OVSG gaf na de onder­han­de­lin­gen een pro­to­col van akkoord bij het ont­werp van decreet tot rege­ling van bepaal­de aspec­ten van dua­le oplei­din­gen in het volwassenenonderwijs.

OVSG is steeds voor­stan­der geweest van duaal leren, niet enkel in het leer­plicht­on­der­wijs maar ook in het vol­was­se­nen­on­der­wijs. OVSG betreurt even­wel dat er geen bij­ko­men­de finan­cie­ring voor tra­ject­be­ge­lei­ding wordt voor­zien. Tra­ject­be­ge­lei­ding, con­tac­ten met bedrij­ven leg­gen, con­trac­ten afslui­ten, cur­sis­ten en bedrij­ven opvol­gen… zijn bij­ko­men­de opdrach­ten die bui­ten de regu­lie­re wer­king van een cen­trum voor vol­was­se­nen­on­der­wijs moe­ten gere­a­li­seerd worden.

Boven­dien vin­den we het een gemis­te kans dat op Vlaams niveau wordt beslist wel­ke oplei­din­gen bin­nen het vol­was­se­nen­on­der­wijs duaal geor­ga­ni­seerd wor­den. Op die manier wordt de loka­le dyna­miek die ont­staat tus­sen een CVO en een indi­vi­du­eel bedrijf om samen een duaal tra­ject op te zet­ten in de kiem gesmoord. Elke beroeps­ge­rich­te oplei­ding in het vol­was­se­nen­on­der­wijs is geba­seerd op een erken­de beroeps­kwa­li­fi­ca­tie. Dit garan­deert een link met een con­creet beroep met bij­ho­ren­de kans op tewerk­stel­ling. In die zin zou daar­om elke beroeps­ge­rich­te oplei­ding in aan­mer­king kun­nen komen voor een duaal tra­ject. Gelet op de hoger­ver­mel­de tijds- en mid­de­len­in­ves­te­ring van onder meer de tra­ject­be­ge­lei­der, zul­len cen­tra voor vol­was­se­nen­on­der­wijs niet licht­zin­nig omgaan met de inrich­ting van het duaal tra­ject. OVSG vreest dat de cen­tra­le rege­ling de loka­le dyna­miek zal fnuiken.

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina