24/03/2022

OVSG geeft pro­to­col akkoord met beden­kin­gen bij OD XXXII

Na de onder­han­de­lin­gen over Onder­wijs­de­creet XXXII geeft OVSG een pro­to­col van akkoord bij de tekst. Toch zijn er nog een aan­tal spe­ci­fie­ke bezorgd­he­den over het deel­tijds kunst­on­der­wijs die -ondanks her­haald aan­drin­gen bij de over­heid - niet wer­den meegenomen.

We teken­den dan ook voor­be­houd aan in onze pro­to­col­tekst over de nieu­we omschrij­ving van het begrip regel­ma­ti­ge leer­ling’. Voort­aan wor­den leer­lin­gen die meer dan drie weken geen enke­le leer­ac­ti­vi­teit heb­ben gevolgd, immers niet lan­ger als regel­ma­ti­ge leer­ling beschouwd. Deze regel wordt naar ana­lo­gie met het secun­dair onder­wijs inge­voerd, maar het deel­tijds kunst­on­der­wijs is niet te ver­ge­lij­ken met ande­re onder­wijs­ni­veaus. Drie weken in het deel­tijds kunst­on­der­wijs komen in de prak­tijk neer op slechts drie les­sen, waar­door leer­lin­gen veel stren­ger op hun afwe­zig­he­den beoor­deeld wor­den dan in de ande­re onder­wijs­ni­veaus. Voor alle leer­lin­gen, maar voor­al voor leer­lin­gen die al moei­lijk de weg vin­den naar het deel­tijds kunst­on­der­wijs, heb­ben deze drie opeen­vol­gen­de afwe­zig­he­den een te gro­te nega­tie­ve impact. Daar­om vin­den we dat de ter­mijn voor de uit­schrij­ving aan­ge­past moet wor­den naar een rede­lij­ke­re ter­mijn die werk­baar is voor de academies. 

Daar­naast vra­gen we een­zelf­de rege­ling als in het leer­plicht­on­der­wijs voor de wet­ti­ging van een afwe­zig­heid wegens ziek­te zodat niet altijd een dok­ters­at­test nodig is. Een ver­kla­ring van ziek­te, onder­te­kend en geda­teerd door een ouder, moet vol­staan, zolang de ziek­te­pe­ri­o­de niet lan­ger dan drie opeen­vol­gen­de kalen­der­da­gen duurt. 

Ten slot­te vra­gen we om de kort­lo­pen­de stu­die­rich­ting schrij­ver te opti­ma­li­se­ren en naast de ver­schil­len­de stijl­ge­rich­te opties, ook een optie schrij­ven alge­meen’ te voor­zien in het aan­bod van het deel­tijds kunstonderwijs.

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina