31/03/2022

OVSG akkoord met ont­werp­de­creet diver­se maat­re­ge­len onderwijs

Dit decreet bevat diver­se uit­een­lo­pen­de maat­re­ge­len voor ver­schil­len­de onder­wijs­ni­veaus die zowel slaan op per­so­neels­as­pec­ten als op onder­wijs­kun­di­ge aspec­ten. OVSG waar­deert dat de over­heid de regels afstel­de op de res­pec­tie­ve VLOR – advie­zen en reke­ning hield met de inbreng tij­dens het soci­aal overleg.

Het wordt voort­aan moge­lijk om een school­re­gle­ment niet lan­ger te wij­zi­gen met een schrif­te­lijk akkoord van ouders, maar vol­staat een digi­taal akkoord. Ook wordt er dui­de­lijk­heid geschept bij de ont­bin­ding van de inschrij­ving. Even­eens wordt de toe­la­ting tot het lager onder­wijs aan­ge­past. OVSG waar­deert dat de klas­sen­raad in zijn rol wordt erkend zowel bij cog­ni­tief sterk pres­te­ren­de leer­lin­gen als bij leer­lin­gen met een ver­slag. De klas­sen­raad kan nu in dat laat­ste geval oor­de­len dat een getuig­schrift basis­on­der­wijs uit­ge­reikt wordt aan leer­lin­gen met een ver­slag wan­neer die van oor­deel is dat de leer­ling in vol­doen­de mate de doe­len heeft bereikt, zon­der tus­sen­komst van de inspec­tie. Het voor­lig­gen­de decreet regelt ook de capa­ci­teits­pro­ble­ma­tiek in het bui­ten­ge­woon onder­wijs. Voor het secun­dair onder­wijs wordt dan weer moge­lijk gemaakt dat een pro­gram­ma­tie voort­aan een gena­de­jaar krijgt. Ook wordt aan het besluit van de struc­tuur en orga­ni­sa­tie van het secun­dair onder­wijs ver­der vorm­ge­ge­ven. Tevens wor­den een aan­tal tech­ni­sche bepa­lin­gen inge­voerd in ver­band met ter­mij­nen voor beroeps­pro­ce­du­res voor onder­wijs­per­so­neel. Voorts wordt er een een­vor­mi­ge rege­ling opge­legd Vlaan­de­ren­breed voor de gel­dig­heids­duur van een bij­zon­der uit­trek­sel uit het straf­re­gis­ter. OVSG waar­deert dat de over­heid prag­ma­tisch omgaat bij inte­rim opdrach­ten, zodat niet steeds bij elke inte­rim van het­zelf­de school­be­stuur een nieuw uit­trek­sel moet wor­den voorgelegd.

In uit­voe­ring van de cao wordt het man­daat van de pre­ven­tie­ad­vi­seur gere­geld. OVSG kan ook hier met tevre­den­heid vast­stel­len dat de over­heid getracht heeft de ver­schil­len­de regels en stel­sels samen te bren­gen in een alge­me­ne rege­ling die past voor de ver­schil­len­de soor­ten school­be­stu­ren van het onderwijslandschap.

Het decreet bevat ver­der ook regels voor het deel­tijds kunst­on­der­wijs. Zo wordt het moge­lijk om acti­vi­tei­ten naar aan­lei­ding van les­tij­den, omge­zet voor voor­dracht­ge­vers, open te stel­len voor geïn­te­res­seer­den die geen les vol­gen aan de aca­de­mie. Voor OVSG moet dui­de­lijk blij­ven dat elke aca­de­mie hier zelf moet over beslis­sen wan­neer de capa­ci­teit dit toe­laat. Ver­der noteert OVSG ook dat er een een­vor­mi­ge rege­ling voor de afwe­zig­he­den zal komen in een onder­lig­gend besluit, waar­door er geen wij­zi­gin­gen in voor­lig­gend inge­schre­ven wor­den. OVSG her­haalt hier­bij nog­maals de vraag dat de rege­ling omtrent afwe­zig­he­den en de wet­ti­gin­gen ervan niet stren­ger mogen zijn dan in het leerplichtonderwijs.

OVSG appre­ci­eert dat de over­heid reke­ning hield met de inge­brach­te argu­men­ten tij­dens het soci­aal over­leg naar aan­lei­ding van de voor­ge­no­men wij­zi­gin­gen in het uit­schrij­vings­be­leid voor het vol­was­se­nen­on­der­wijs, in het bij­zon­der het voor­ne­men om een rem­geld van de cur­sist, dat 10 % zou bedra­gen, ver­plicht te laten terug­stor­ten aan de over­heid door de cen­tra. Zoals uit­een­ge­zet tij­dens de onder­han­de­lin­gen komt dit neer op meer kos­ten en plan­last voor de cen­tra. OVSG is tevre­den dat de wij­zi­ging zich beperkt tot de ver­plich­ting om de rege­ling voor de uit­schrij­ving op te nemen in elk cen­trum­re­gle­ment zodat cur­sis­ten op de hoog­te zijn van het uitschrijvingsbeleid.

OVSG betreurt dat ondanks her­haald aan­drin­gen er geen reke­ning gehou­den wordt met de spe­ci­fie­ke situ­a­tie van de Bal­let­school in Ant­wer­pen. Gezien het hoge aan­tal uur oefe­ning in dans (en spe­ci­fiek dans, wat niet inwis­sel­baar is met ande­re spor­ten) en het feit dat er ook een toe­gangs­proef geldt voor deze school, is deze school met haar oplei­din­gen en de bij­ho­ren­de onder­steu­ning en bege­lei­ding per­fect te ver­ge­lij­ken met een top­sport­school. Omwil­le van het unie­ke karak­ter, nl. enkel bal­let en door­dat deze sec­tor niet werkt met top­sport­con­ve­nan­ten, kan deze school niet van dit sta­tuut genie­ten. De school han­teert noch­tans inter­na­ti­o­na­le stan­daards voor de selec­tie van leer­lin­gen en de oplei­ding en levert kwa­li­teit af die hoog aan­ge­schre­ven staat. Een van de oud-leer­lin­gen dans­te in het team van de Blond Ambi­ti­on Tour van Madon­na. Kort­om, de Konink­lij­ke Bal­let­school Ant­wer­pen biedt als eni­ge school in Vlaan­de­ren een vol­tijd­se kunst secun­dai­re oplei­ding (sep­tem­ber-juni) aan, bestaan­de uit een dans- en een aca­de­misch pro­gram­ma. Dit pro­gram­ma is spe­ci­aal ont­wor­pen voor stu­den­ten tus­sen 12-18 jaar die ervoor geko­zen heb­ben om een car­ri­è­re in de dans na te stre­ven en die een diplo­ma van klas­siek bal­let wil­len com­bi­ne­ren met een secun­dair diplo­ma om hun toe­kom­sti­ge kan­sen op werk­ge­le­gen­heid en hoge­re stu­dies te maxi­ma­li­se­ren.
Vóór de moder­ni­se­ring vul­de de Bal­let­school de 5 uur uit de les­sen­ta­bel keu­ze­ge­deel­te in naast de basis­vor­ming met het vak Klas­sie­ke dans. Nu kan dat niet meer, maar toch zou deze uit­zon­de­ring moe­ten behou­den blij­ven gezien het groot aan­tal les­uren dat de leer­lin­gen nu reeds beste­den aan de com­bi­na­tie alge­me­ne vor­ming en dans. Vol­gens de over­heid blijft er genoeg ruim­te om voor de school om deze kwes­tie van­uit de bestaan­de les­sen­ta­bel­len op te los­sen, wat niet rea­lis­tisch is. OVSG vraagt daar­om een aan­pas­sing van het arti­kel 28 van het decreet tot wij­zi­ging van de Codex Secun­dair Onder­wijs van 17 decem­ber 2010, wat betreft de moder­ni­se­ring van de struc­tuur en de orga­ni­sa­tie van het secun­dair onderwijs.

Ten slot­te noteert OVSG de bereid­heid van de over­heid om een vol­waar­di­ge rege­ling voor de beleids­on­der­steu­ner te voor­zien op voor­stel van de onderwijspartners.

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina