Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

OVSG geeft een protocol van niet-akkoord bij het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs.

donderdag 30 november 2017

Eerste graad

OVSG herhaalt het standpunt uit het protocol van het voorontwerp van decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft de modernisering van de structuur en de organisatie van het secundair onderwijs. Opstroomoptie geeft extra kansen aan leerlingen van 2de leerjaar B die hiervoor klaar zijn. Anderzijds komen deze leerlingen meer in contact met vakken uit de basisvorming en minder met de eerder technisch of concreet gerichte basisopties/pakketten wat demotiverend kan werken. Bovendien zijn we vanuit OVSG ervan overtuigd dat leerlingen, die basisopties volgen in 2B, mits de nodige begeleiding en differentiering ook moet kunnen doorstromen naar het eerste jaar van de 2de graad dubbele finaliteit.

Structuuronderdelen zonder inhoud

Zoals de concordantietabellen nu voor liggen, in het hoger vernoemde BvR, worden bestaande structuuronderdelen/studierichtingen geconcordeerd met toekomstige structuuronderdelen waarvan we op dit moment de inhoud niet van kennen. Bijvoorbeeld voor de nieuwe structuuronderdelen Houttechnieken en Ruwbouw weten we niet welke erkende beroepskwalificaties worden gebruikt om deze opleidingen vorm te geven. Hier mee kan OVSG niet akkoord gaan. Als onderwijsverstrekker vindt OVSG dat absoluut noodzakelijk om de inhoud van de structuuronderdelen te kennen. Dit om het vorm geven van deze structuuronderdelen degelijk te kunnen voorbereiden. Bovendien moeten de schoolbesturen de inhoud van structuuronderdelen kennen om de juiste keuzes te kunnen maken bij omzetting en concordantie om profilering als domein- of campusschool grondig te kunnen voorbereiden.

Actualiteitswaarde van de structuuronderdelen

OVSG vindt het positief dat de bevoegde diensten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming om de vijf jaar een screening van de structuuronderdelen op hun actualiteitswaarde zal uitvoeren en als dat nodig is, voorstellen aan de Vlaamse Regering tot bijsturing formuleren.

KSO-scholen in het nadeel

OVSG kan niet akkoord gaan met de maatregelen waardoor KSO-scholen getroffen worden. Vooreerst kunnen deze scholen zich niet profileren als domeinschool omwille van de niche-beperkingen in de arbeidsmarktgerichte structuuronderdelen. Vervolgens zijn alle basisopties, binnen Kunst & Creatie in de eerste graad niche-opties, terwijl de eerste graad een observerende en oriënterende doelstelling heeft.
Ten slotte stelt OVSG zich de vraag waarom, in de nieuwe concordantietabellen, de opleidingen bij Kunst en Creatie "Grafische technieken" tweede graad en "Grafi-en Crossmedia" derde graad duidelijk onder KSO staan. Als de gehele tabel wordt bekeken, kunnen deze structuuronderdelen geconcordeerd worden vanuit richtingen (dubbele finaliteit bijvoorbeeld : Decoratieve Technieken of grafische communicatiemedia, publiciteitstekenen). Waarom kan dat niet vertrekken vanuit ook een KSO-richting? We denken hierbij aan Toegepaste Beeldende Kunst, waarbij ook Foto vaak een optie is. Dit zou perfect te verantwoorden zijn. Meer zelfs : het is bijna onbegrijpelijk dat KSO-scholen dit niet zouden kunnen organiseren.

Meetvenster van de laatste drie schooljaren

Bij de omzetting en concordanties van de bestaande structuuronderdelen, pleiten we vanuit OVSG om het aanbod van de scholen te bekijken globaal over de drie laatste schooljaren voor de invoering, per graad, van de modernisering secundair onderwijs. Dit om fluctuerende leerlingenaantallen, waarop de school niet steeds invloed heeft, weg te werken.

BuSO

“De Vlaamse Regering engageert zich om de haalbaarheid van de uitreiking van een onderwijskwalificatie 3 in opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs te onderzoeken in het kader van de geplande evaluatie van het M-decreet en afhankelijk hiervan de nodige maatregelen te nemen.”
Maar OVSG is vragende partij om een beroepskwalificatie niveau 3 te kunnen uitreiken aan leerlingen uit het BuSO. Momenteel gebeurt dit in de feiten. Wanneer dit in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn is dit een onderkwalificering van deze leerlingen en wordt hen deze kansen op de arbeidsmarkt ontnomen. OVSG hoopt op positief resultaat.
Bijkomend vragen we om de mogelijk tot concordantie van de opleiding “Onderhoudsassistent” binnen BuSO te bekijken zodat deze opleiding in stand kan gehouden worden vermits deze momenteel leidt naar concrete te werkstelling.
Ten slotte vragen we nadrukkelijk de reeds, door OVSG gemaakte opmerkingen met betrekking tot concordanties in het buitengewoon secundair onderwijs en het gewoon voltijds secundair onderwijs, mee te nemen in de verdere concretisering van de concordantietabellen.

Brussel 27 november 2017

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs