Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Visietekst onthaalonderwijs

maandag 21 december 2015

Onthaalonderwijs streeft ernaar anderstalige nieuwkomers aansluiting te laten vinden in het reguliere Vlaamse onderwijs en op die manier hun integratie in de samenleving te bevorderen.

 • Onthaalonderwijs wil anderstalige nieuwkomers maximale leer- en ontwikkelingskansen bieden.

OVSG gaat voor de uitdaging om deze kansen te geven aan alle anderstalige nieuwkomers onafhankelijk van het feit of de school extra uren genereert en onafhankelijk van de onderwijssetting.

 • Het onthalen van de nieuwkomer(s) is een ‘samenverhaal’.

De visie en concrete uitwerking worden gedragen door het ganse team waarbij structureel overleg essentieel is. Het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de klasleraar, vakleerkracht Nederlands of zorgleraar.

 • OVSG pleit voor een semi-geïntegreerde werking in het basisonderwijs.

De leerlingen zitten merendeels in de reguliere klas en krijgen enkele uren extra ondersteuning door de onthaalleraar of zorgleraar. De leerlingen afzonderen in een onthaalklas of een taalbadklas heeft een minder voordelige invloed op de sociale integratie, de taalvaardigheidsontwikkeling en op het welbevinden. OVSG staat wel achter een onthaalklas anderstalige nieuwkomers (OKAN-klas) in het secundair onderwijs.

 • Onthaalonderwijs is een aspect van het talenbeleid

Onthaalonderwijs is een opdracht voor alle scholen. OVSG wil scholen dan ook aanzetten om na te denken over hun talenbeleid en anderstaligheid/meertaligheid daarin pro-actief een plaats te geven.

 • Onthaalonderwijs is een aspect van het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid.

Het nieuwkomerschap heeft vaak invloed op de leerprestaties en op het welbevinden. OVSG vraagt aan scholen om met een ruime blik te kijken naar het individu en de focus te leggen op waar het kind goed in is, waar zijn talenten liggen en niet alleen de focus te leggen op het ontbreken van de Nederlandse taal. De belangen van de leerling staan steeds voorop. OVSG vraagt om deze visie door te trekken bij het evalueren.

 • Decretale omschrijving van de doelstellingen van het onthaalonderwijs

De decretale doelstellingen zijn gericht op de taalvaardigheid Nederlands en de sociale integratie. Anderstalige nieuwkomers kenmerken zich niet enkel in hun anderstaligheid. De diversiteit kan ook zitten in het al dan niet gekend zijn met ons onderwijssysteem, de mate waarin de leerling onderwijservaring heeft opgedaan, de variatie aan betekenisgeving van het belang van onderwijs en traumatische ervaringen in onveilige situaties. OVSG wil in sterke mate wijzen op deze diversiteit en stelt dat het welbevinden en positief zelfbeeld de fundamentele basis vormen waardoor een kind tot leren kan komen. Om dit te bewerkstelligen is geïntegreerd werken aan taaldoelen, sociale integratie en socio-emotionele vaardigheden noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om ook aspecten op vlak van interculturaliteit en ouderbetrokkenheid mee te integreren.

 • Decretale verplichting tot het uitschrijven van een individueel werkplan.

Wanneer scholen aanvullende lestijden of een pakket uren-leraar genereren, moeten ze voor elke anderstalige nieuwkomer een individueel werkplan uitschrijven. OVSG stimuleert dit ook aan scholen die geen extra lesuren genereren.

 • Goed onthaalonderwijs start met het opmaken van een brede beginsituatie.

Verschillende actoren worden betrokken bij het opmaken van de intake, het individueel werkplan en bij het opvolgen van verdere evoluties. Een goede communicatie bij aanvang van het vervolgjaar, al dan niet in een andere setting, vindt OVSG essentieel. 

Omschrijving van ‘anderstalige nieuwkomers’ en onthaalonderwijs

‘De term anderstalige nieuwkomers wordt gebruikt om te verwijzen naar leerlingen die heel recent uit het buitenland zijn gekomen en in het Nederlandstalige onderwijs terechtkomen. Zij zijn leerplichtig (met uitzondering van kleuters die 5 jaar zijn of worden vóór 31 december van het lopende schooljaar), hebben vaak een vreemde nationaliteit en hebben om diverse redenen hun moederland verlaten. Deze anderstalige jongeren kunnen in België beroep doen op het onthaalonderwijs.’ (http://www.ond.vlaanderen.be/onthaalonderwijs/)

Onthaalonderwijs is onderwijs dat de taalvaardigheid Nederlands en de sociale integratie van de anderstalige nieuwkomer bevordert. Het onthaalonderwijs omvat een onthaaljaar en een vervolgjaar.
Het onthaalonderwijs heeft als doel de anderstalige nieuwkomer voor te bereiden op het instromen in de reguliere klaspraktijk van het basisonderwijs of voor het secundair onderwijs in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij zijn individuele capaciteiten. Het onthaalonderwijs ontwikkelt bij de leerling de nodige taal – en andere vaardigheden om zo tot een betere integratie in de samenleving te komen.

De doelgroep, de normen en de omkadering liggen decretaal vast in de Omzendbrief BaO/2006/03 voor het basisonderwijs.
Voor het secundair onderwijs gelden het Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2002 en de Omzendbrief SO 75.

‘Aan scholen, die aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers krijgen, wordt een toelage toegekend per anderstalige nieuwkomer. (…) Van zodra de school geen aanvullende lestijden voor het onthaaljaar meer kan organiseren stopt ook de toelage. Voor het vervolgjaar is er geen extra toelage voorzien.’ (BaO/2006/03)

‘Voor het gesubsidieerd secundair onderwijs worden werkingstoelagen toegekend op basis van het aantal anderstalige nieuwkomers in het onthaaljaar op 1 februari van het voorafgaande schooljaar. De berekening per leerling gebeurt voor wat betreft de schoolkenmerken op basis van een puntengewicht vermenigvuldigd met de geldwaarde per punt (basisfinanciering). Het puntengewicht voor anderstalige nieuwkomers is gelijk aan het puntengewicht vastgesteld voor de leerlingen in de eerste graad, namelijk 16.’ (SO/75)

Air Jordan IX 9 Shoes

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs