Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Reactie leesonderzoek Thomas More en Cito

maandag 6 maart 2017

Brussel, 6 maart 2017

Technisch lezen is belangrijk, leesbegrip is nog belangrijker

Reactie OVSG op onderzoek Thomas More en Cito

In een persmededeling stellen de Thomas More-hogeschool en het Nederlandse Cito dat de Vlaamse leerlingen uit het lager onderwijs lager scoren op technische leesvaardigheid dan Nederlandse leeftijdsgenoten. Uit de Drie-Minuten-Toets en de AVI-toetskaarten blijkt dat de leessnelheid van Vlaamse kinderen voor alle leerjaren significant lager is dan die van de Nederlandse. Voor leesnauwkeurigheid haalt de Vlaamse proefgroep alleen in de eerste leerjaren een significant zwakker resultaat. De Nederlandse normen blijken voor onze Vlaamse leerlingen te streng. Op basis van dit onderzoek pleiten de onderzoekers o.a. voor het aanmaken van een Vlaamse normering.
Voor OVSG sluiten deze bevindingen aan bij de ervaringen in het veld. Scholen ervaren dat de leesinspanningen niet altijd leiden tot sterke resultaten bij een AVI- of DMT-toets.
Toch maakt OVSG ook een kanttekening omdat AVI en DMT enkel technische vaardigheden testen. Die vaardigheden zijn belangrijk, maar leesbegrip is nog belangrijker.
Op internationaal vergelijkende testen zoals PISA en PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) scoren Vlaamse leerlingen gemiddeld goed voor leesbegrip en leestechniek. Leesvaardigheid moeten we zien als een vaardigheid die doorheen de jaren groeit. De ‘tijdelijke achterstand in vergelijking met Nederland’ hoeft geen probleem te zijn. Het doel is dat onderwijs gemotiveerde en vaardige lezers (zowel qua techniek als begrip) vormt. Inzetten op leesplezier en tijd geven om vaardig te worden in lezen zijn kwaliteitsindicatoren voor duurzame effecten. 

Als ondersteuning voor de scholen publiceerde OVSG in 2014 de brochure ‘Licht op krachtig leesonderwijs’. Enkele belangrijke adviezen uit deze brochure …

  • Voorzie voldoende tijd voor het oefenen van basisvaardigheden lezen (400 minuten in het eerste leerjaar, 180 minuten in de andere klassen).
  • Bereid in de kleuterklassen veel voor door veel voor te lezen, taalspelletjes te spelen. Het leren van letters is geen doel op zich.
  • Zet in op vloeiend lezen via teksten. Woordrijtjes lezen is beperkt effectief en weinig motiverend.
  • Zorg voor motiverend leesmateriaal in de klas.
  • Zorg voor extra leeskansen voor leerlingen die daar nood aan hebben.
  • Gebruik een toets als AVI of DMT om de leesgroei van kinderen in kaart te brengen.

Daarom vindt OVSG het goed dat er een Vlaamse normering komt voor deze toetsen.
Lezen is een belangrijke basisvaardigheid en de lat voor het leesonderwijs moet hoog liggen. En ten slotte: in sterk leesonderwijs gaan leestechniek, leesbegrip en leesmotivatie hand in hand. 

Meer informatie?
Steven.delaet@ovsg.be, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs

Nike KD

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs