02/03/2023

Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs kunnen van start gaan

Sinds 1 maart kunnen de inschrijvingen voor het deeltijds kunstonderwijs voor volgend schooljaar starten. Het schoolbestuur legt de startdatum zelf vast en maakt deze tijdig bekend. De geïndexeerde tarieven van het inschrijvingsgeld zijn bekend. 

Wijkateliers Gent
Kinderen zijn aan het knutselen aan een lange tafel

Informeren van leerlingen en ouders

Bij de inschrijving moet de academie de leerling/​ouders informeren over een aantal verplichte elementen:

  • De juridische aard en de samenstelling van het schoolbestuur. 
  • Het artistiek-pedagogisch project van de academie: de leerlingen moeten zich hier uitdrukkelijk akkoord mee verklaren. 
  • Het academiereglement1: de leerlingen moeten zich hier uitdrukkelijk akkoord mee verklaren. 
  • De organisatie van de leeractiviteiten. 
  • Het inschrijvingsgeld, het recht op verminderd inschrijvingsgeld, de vereiste bewijsstukken en de eventuele bijdrageregeling. 
  • Desgevallend de samenstelling van de academieraad. 
  • Desgevallend het feit dat voor de academie een aanvraag tot voorlopige erkenning werd ingediend of verkregen. 

Dit kan schriftelijk of elektronisch, bijvoorbeeld via de website. 

Capaciteit

Vergeet niet om waar nodig de capaciteit van de opleidingen te verlagen zodat je wat marge hebt. Je hebt namelijk nog geen zicht op de omkadering voor volgend schooljaar en de impact van de solidariteitsfactor. Meer info over capaciteit vind je hier. Je leest er ook hoe deze bevoegdheid kan worden gedelegeerd tot het niveau van de directeur. 

Eerder gevolgde opleidingen, andere inschrijvingen

Vraag bij de inschrijving ook:

  • of de leerling eerder al een opleiding volgde in het DKO en wat desgevallend de resultaten ervan waren. De academie moet deze gegevens namelijk aan Agodi bezorgen;
  • of de leerling al is ingeschreven in hetzelfde domein in een andere academie.

Een leerling die meerdere opties volgt in een bepaald domein, is slechts één keer financierbaar, met uitzondering van een leerling die inschrijft voor de 4de graad én de kortlopende studierichting specialisatie. Een niet-financierbare leerling kan wel voor elk van zijn opleidingen een regelmatige leerling’ zijn.

Vragen

Heb je vragen? Mail naar jur.​dko@​ovsg.​be. 

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina