30/01/2024

Stem voor lokaal onderwijs: prioriteiten voor nieuwe Vlaamse regering

Minder planlast door geen nieuwe regels in te voeren na de paasvakantie, de gemeente erkennen als aanbieder van neutraal onderwijs, een modern en flexibel personeelsbeleid en de mogelijkheid om het getuigschrift secundair onderwijs te behalen via de academie. Het zijn maar enkele voorbeelden van wat stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen vragen aan de volgende Vlaamse regering.

Wiskundeles GSB sterrebeek

Stem voor lokaal onderwijs. Met deze veelzeggende titel stelt OVSG haar memorandum voor. De prioriteitenlijst voor de volgende Vlaamse regering kwam tot stand op basis van een uitgebreid traject van bevragingen en focusgroepen met leraren, directies en bestuurders. 

Voorzet door commissie van wijzen 

Minder regels en meer vertrouwen”, zo vat Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG de vraag van onze besturen en directies samen. Zij pleiten al langer voor een modern HR-beleid dat hen toelaat om kwaliteitsvol onderwijs te maken op maat van hun lokale context. We zijn dan ook tevreden dat het rapport van de commissie van wijzen onder leiding van Dirk Van Damme veel van onze aanbevelingen volgt en vertrekt vanuit vertrouwen in de professionaliteit van directies en teams. Denk bijvoorbeeld aan de leerloopbaanladder en de vereenvoudiging van de bekwaamheidsbewijzen. We vragen dan ook een integrale aanpak met dit rapport als basis, en niet de krenten uit de pap halen.” 

Neutraal onderwijs voor iedereen 

Meer dan 60% van de leerlingen die kiezen voor openbaar basisonderwijs, gaan naar een gemeentelijke of stedelijke school. Walentina Cools: De gemeente speelt een belangrijke rol in het verstrekken van neutraal onderwijs voor al haar inwoners. We vragen dat deze rol decretaal erkend wordt, zodat OVSG-scholen net zoals het GO! middelen krijgen om de vrije keuze te realiseren.” 

Zo goed als alle gemeenten krijgen te maken met (kans-)armoede en anderstaligen. Om alle ouders te betrekken bij de school en alle kinderen optimale kansen te geven, wordt op veel plaatsen al gewerkt met brugfiguren. Brugfiguren zorgen voor een vlotte uitwisseling tussen verschillende lokale beleidsdomeinen zoals onderwijs, kinderarmoede en welzijn. Deze werking is succesvol en biedt kinderen effectief meer kansen. We willen dit structureel verankeren, met middelen die niet langer uitsluitend van de gemeente komen”, stelt voorzitter Loes Vandromme.

Geen nieuwe regels na paasvakantie

Nieuwe regelgeving in het onderwijs moet afgestemd worden op de timing van een schooljaar. Na de paasvakantie nieuwe regelgeving lanceren die op 1 september moet ingaan, kan niet langer. Met deze eenvoudige ingreep kunnen we zonder enige kost de planlast sterk verminderen. Schoolbesturen en scholen vragen terecht een onderwijsbeleid met duidelijke tijdlijnen die aangeven wanneer nieuwe regels van kracht worden. 

Diploma halen via academie 

Steden en gemeenten investeren sterk in hun academies waar leerlingen hun talenten kunnen ontplooien. Dat moeten we nog beter benutten. 

Walentina Cools: In het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs zetten we in op onderwijskwalificaties. Dankzij het decreet deeltijds kunstonderwijs is het vandaag al mogelijk dat leerlingen via de academie een getuigschrift secundair onderwijs behalen. Het enige wat nog ontbreekt, is regelgeving die werk maakt van de uitvoering. Zo realiseren we een bijkomende leerweg voor leerlingen die schoolmoe zijn in het leerplichtonderwijs en dreigen af te haken.”