Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Gevraagd: voldoende oefentijd voor Frans

donderdag 7 juni 2018

7 juni 2018

Uit het peilingsonderzoek Frans blijkt dat leerlingen basisonderwijs de eindtermen lezen in het Frans onvoldoende beheersen. De eindtermen luisteren worden door ongeveer twee derde van de leerlingen gerealiseerd. Dat Frans in onze taalomgeving het minder populaire zusje is geworden van het alomtegenwoordige Engels, is duidelijk en dat blijkt ook en vooral bij jongeren. Reden te meer om werk te maken van Frans in het basisonderwijs. Aansluitend bij de adviezen van de onderzoekers stelt de pedagogische begeleiding van OVSG een aantal acties voor.

Bij hun PPON-onderzoek formuleren de onderzoekers uitdagingen. OVSG onderschrijft die in grote mate en maakt daar ook nu al werk van.

Aandacht voor Frans (lees-)onderwijs en contact met de Franse taal

Vaardigheden verwerven vraagt tijd. Daarom is het belangrijk om voldoende tijd te voorzien om in contact te komen met de taal en de vaardigheden te kunnen oefenen. Vroege initiatie en voldoende onderwijstijd in de bovenbouw van de school zijn daarvoor noodzakelijk. Op dit moment ervaren scholen dat ze te weinig tijd hebben om de leerplannen met zo veel mogelijk leerlingen te realiseren. Nu nieuwe eindtermen worden ontwikkeld, moeten we de kans aangrijpen om een hedendaags en uitdagend curriculum te creëren met realistische oefentijd. Het zal erop aankomen keuzes te maken, want verschillende leergebieden en competenties vragen om aandacht. Voor OVSG is het inzetten op taal/talen in elk geval een belangrijk aandachtspunt.

Interactie tijdens elke les

De brochure ‘Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs’ geeft voor het leergebied Frans als hoofddoel aan: ‘Het doel van het leren van de Franse taal in het lager onderwijs is kinderen in staat stellen om op een beperkt niveau en in een aantal concrete situaties in het Frans te communiceren.’ Zowel in het OVSG-leerplan voor Frans, in de nascholing aan leraren die we aanbieden als in de OVSG-toets, kiezen we resoluut voor communicatieve (mondelinge) vaardigheden. Daarom bestaat de OVSG-toets voor Frans uit een schriftelijk deel én uit een praktische, mondelinge proef. Dat mondelinge, interactieve deel is in de loop van de tijd geëvolueerd. Het gaat niet langer om een dialoogje oefenen en opzeggen, maar we vragen dat de leerlingen individueel een dialoog voorbereiden en echt in interactie gaan met hun gesprekspartner. Voor een leraar is dat laatste moeilijker om te organiseren en het kost meer tijd. Toch blijven wij elk schooljaar investeren in een nieuwe communicatieve proef Frans met het oog op kwaliteitsvol ontwikkelen. Met de OVSG-toets bereiken we 99% van de OVSG-scholen en 95% van de scholen van het GO!

Leraren versterken

Sterke leraren maken het verschil, ook voor Frans. Zowel de initiële lerarenopleiding als de pedagogische begeleidingsdiensten hebben daar een opdracht in. De kracht van taalinitiatie ligt niet zozeer in een apart vak en vakleraren, maar in het feit dat de leraar de vreemde taal soepel gebruikt tijdens dagelijkse, gewone lesmomenten. Het taalonderwijs Frans in de bovenbouw van de lagere school verdient een leraar die voldoende vertrouwd is met de taal zodat hij of zij zich gewapend voelt om interactief te werken. Via een aanbod van nascholing voor Frans wil OVSG leraren hierin professionaliseren. In schooljaar 17-18 tekende ruim 10% van onze basisscholen hierop in.

Hoe meer talen je spreekt, hoe beter

Jonge kinderen zijn gevoelig voor andere talen en ze staan open voor een meertalige attitude. Dat is ook een van de krachtlijnen in onze visie op leren van talen waarmee we scholen ondersteunen bij het uittekenen van een talenbeleid. In deze visietekst beschrijven we vijf krachtlijnen voor het leren van talen; één daarvan is: ‘Hoe meer talen je spreekt, hoe beter … en je kan ze allemaal tegelijkertijd leren!’ Er zijn ook nu al schoolbesturen en scholen die ervoor kiezen om op jonge leeftijd aan initiatie in vreemde talen te doen. Sinds 1 september van dit schooljaar zijn hiervoor decretaal meer mogelijkheden. Je kunt dus al Franse, Engelse of Duitse initiatie geven vanaf de kleuterschool én vroeger beginnen in de lagere school dan in het vijfde leerjaar wat klassiek gebeurt.

Verschillende onderzoeken bevestigen elkaar

Het PPON-onderzoek (periodieke peiling van het onderwijsniveau) bevestigt de bevindingen van de onderwijsinspectie in de Onderwijsspiegel van 2017. Ook in de resultaten van de OVSG-toets die elk jaar op het einde van het basisonderwijs wordt afgenomen bij ongeveer 22 000 zesdeklassers herkennen we deze trend. Zoals blijkt uit de grafiek scoort lezen in het Frans het minst goed op de getoetste onderdelen; luisteren scoort dan weer bovengemiddeld.

Vragen?
anne.berckmoes@ovsg.be, verantwoordelijke communicatiedienst – 0496 10 40 80

Kids

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs