Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Centra voor Leerlingenbegeleiding sterke partners in de integrale jeugdhulpverlening

donderdag 22 juni 2017

Vandaag werd het jaarverslag jeugdhulp voorgesteld. Tot onze spijt werd er in de samenvatting geen aandacht besteed aan de rol die de CLB's opnemen binnen de jeugdhulp. Daarom brengen we met dit bericht graag onze rol onder de aandacht.

Brede instap

De cijfers uit het jaarrapport bevestigen de unieke positie die de Centra voor Leerlingenbegeleiding innemen als draaischijffunctie tussen onderwijs, gezondheid en welzijn. Kinderen en jongeren kennen en gebruiken het CLB in de eerste plaats als dienst brede instap, wat wordt aangetoond door het grote aantal leerlingen die beroep doen op de vraaggestuurde werking van het CLB. De 1.187.191 interventies die plaatsvonden binnen de vraaggestuurde werking tonen aan dat de CLB’s hun rol ernstig nemen en motiveren om in samenspraak met de leerlingen de dienstverlening nog beter af te stemmen op de behoeften van kinderen en jongeren. Vragen worden daarbij niet enkel op de klassieke, face-to-face manier onthaald, maar ook via online kanalen, zijnde CLBch@t en Onderwijskiezer.

CLB als Multidisciplinair Team (MDT)

De CLB’s spelen daarnaast een cruciale rol in de verwijzing en warme overdracht van jongeren naar de rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De CLB-MDT’s zijn de grootste aanmelder binnen de groep van de MDT’s met 1.899 A-documenten. Daarnaast werkte het CLB voor meer dan 55.000 jongeren samen met het netwerk in de zoektocht naar jeugdhulp. CLB’s botsen echter op barrières bij het toeleiden van jongeren naar een jeugdhulpaanbod waardoor de hulpcontinuïteit in het gedrang komt. De CLB-sector is dan ook vragende partij om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen inzake rollen en verantwoordelijkheden binnen de integrale jeugdhulp zodat iedere jongere de hulp kan ontvangen waar hij recht op heeft.

Uit het netoverstijgende jaarverslag van de CLB-sector:

Cijfers in een jaarrapport

Sinds enkele jaren registreren de Centra voor Leerlingenbegeleiding relevante gegevens over hun begeleidingen in een digitaal leerlingendossier. Nu we volop in voorbereiding zijn van een decreet leerlingenbegeleiding, vinden we het des te belangrijker om de cijfers van naderbij te bekijken. In het rapport worden gegevens over het aantal interventies besproken, de thema’s waarvoor het CLB tussenkomt (bijvoorbeeld het aantal M-verslagen in het kader van een overstap naar buitengewoon onderwijs en doorverwijzingen naar een ander hulpverleningsaanbod) en hoe het CLB de grootste speler is in de brede instap.

Download het volledige cijferrapport of lees de samenvatting ‘2015-2016: een schooljaar in beeld’.

CLB als gids voor de leerling: we werken samen met verschillende diensten

Het CLB is de grootste actor in de zogenaamde ‘brede instap’. De brede instap betekent dat je met elke zorgvraag bij het CLB kan aankloppen. Als CLB kunnen we niet alle zorgvragen zelf opnemen. In het kader van zijn onthaalfunctie bekijkt het CLB of het zelf een leerling kan ondersteunen of dat het in het kader van zijn draaischijffunctie het best een beroep doet op een gespecialiseerd hulpverleningsaanbod. De CLB-medewerker zoekt daarbij naar de meest gepaste hulpverlening voor een leerling, deze kan al dan niet rechtstreeks toegankelijk zijn.
Het CLB werkt samen met verschillende diensten, gaande van Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) tot ziekenhuizen, diensten geestelijke gezondheidscentra, straathoekwerkers en gezondheidsdiensten met een specifiek aanbod naar etnisch-culturele minderheden.
Het CLB helpt m.a.w. de jongeren en ouders hierbij de weg te vinden in een zeer uitgebreid en divers aanbod aan jeugdhulpverlening.

Meer zorg voor meer leerlingen

Ook dit schooljaar stellen we een stijging vast van het aantal leerlingen waarvoor het CLB samenwerkt met het netwerk. Samen met de stijging van het aantal interventies per zorgvraag wijst dit mogelijk op een toename van de complexiteit van de zorgvragen.
Het CLB bewerkstelligt bij dergelijke complexe zorgvragen de continuïteit in de zorg. Centra zorgen niet enkel voor de toeleiding naar de meest gepaste hulpverlening, maar ook voor de terugkoppeling naar de school. En waar nodig zal het CLB de nazorg opnemen zodra de jongere is teruggekeerd naar school, met als doel het onderwijsleerproces te vrijwaren.

Naar vrijwillige hulp
Bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg komen ongeveer 20 % van de jongeren tussen 6 en 17 jaar via het CLB. Meer dan 20 % van alle aanmeldingen bij de reguliere werking van de Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling (VK) gebeurt door het CLB. Bij organisaties voor bijzondere jeugdbijstand (OVBJ) komen 21 % van de aanmeldingen van het CLB.

Naar niet-vrijwillige hulp
10 % van de dossiers bij de Vertrouwenscentra voor Kindermishandling waarbij niet-vrijwillige hulpverlening aangewezen lijkt, komen van het CLB. Bijna 20 % van alle aanmeldingen bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) gebeurt door een CLB. Zo’n aanmelding betekent dat er zich een verontrustende situatie voordoet waarbij er bekeken moet worden of er van overheidswege hulpverlening opgestart moet worden. Hiermee zijn de CLB’s de tweede grootste aanmelder bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, na het parket.
Voor maar liefst 963 leerlingen zocht het CLB crisishulp.

Schooljaar2012-20132013-201472014-20152015-2016
Aantal leerlingen47 62149 82952 23855 490
Evolutie aantal leerlingen waarvoor wordt samengewerkt met netwerk

Wie houdt de wacht?

De meest intensieve vorm van begeleiding die het CLB kan en mag bieden, is een kortdurende begeleiding van maximaal 8 sessies. Dit kan alleen wanneer deze begeleiding aan de zorgvraag kan beantwoorden en dus niet als overbruggingshulp in afwachting van meer gepaste jeugdhulp.
De gemiddelde wachttijd voor gespecialiseerde hulpverlening in Vlaanderen bedraagt 130 dagen of meer dan 4 maanden. Deze wachttijd loopt bij sommige voorzieningen in de jeugdhulp op tot meer dan 5 maanden wachttijd (of 162 dagen).
Tijdens deze wachttijd blijven bijna alle leerlingen naar school gaan, hoewel hun oorspronkelijke vraag naar hulp of ondersteuning nog niet werd beantwoord. In die gevallen wordt vaak verwacht dat het CLB een rol opneemt terwijl het dat wettelijk niet mag.
De CLB-sector is vragende partij om deze vorm van overbruggingshulp grondig te evalueren en te bekijken zodat iedere leerling tijdig de hulpverlening krijgt waar hij of zij recht op heeft.

Download het volledige jaarverslag van de CLB-sector

Meer info? Een gesprek?

Inge Van Trimpont
Voorzitter ISC
Directeur Permanente Ondersteuningscel CLB GO!

0470 130 406
02 790 93 16
Inge.van.trimpont@g-o.be

Dries Vandermeersch
Voorzitter Raad van Directeurs
GO! Centra voor leerlingenbegeleiding GO!

0477 23 13 57
02 479 25 05
dries.vandermeersch@g-o.be

Stefan Grielens
Algemeen directeur
Vrije-CLB-Koepel vzw

0495 40 09 85
02 240 07 50
stefan.grielens@vclb-koepel.be

Walentina Cools
Coördinator pedagogische begeleiding CLB OGO
met name Onderwijs van de Steden
en de Gemeenten en het

Provinciaal Onderwijs0485 36 05 40
02 300 70 28
walentina.cools@ovsg.be

Zapatillas para correr

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs