Leerplannen secundair onderwijs

Met de leerplanzoeker vind je snel de leerplannen voor de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs terug.

Lees verder

Goedgekeurd leerplan gebruiken

Om gefinancierd en gesubsidieerd te worden, moet je als school een goedgekeurd leerplan gebruiken. Een door de overheid goedgekeurd leerplan omvat het gemeenschappelijke curriculum.

Lees verder

Handboek screenen

Als leerkracht bouw je je leerstof vanuit het leerplan op. Handboeken en de daarbij horende hulpmiddelen kunnen je daarin ondersteunen. Ga bij je keuze voor een bepaald handboek steeds na of het leerplan dat als basis voor het werk werd gebruikt volledig, evenwichtig en samenhangend wordt afgedekt, en het handboek oog heeft voor de verschillende beheersingsniveaus.

Lees verder

Leerlijnen opbouwen

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen, inhouden en activiteiten die naar een einddoel leiden. Het doel is eenvoudig – over de vakken, leerjaren en graden heen een consistente competentieopbouw garanderen. Het is dus van belang deze leerlijnen met het hele schoolteam op te stellen.

Lees verder

Beleid op basisgeletterdheid uitwerken

Mediawijsheid, een vlotte communicatie, financieel-economische zelfredzaamheid, een kritische onderzoekshouding, cijfervertrouwdheid en schemavaardigheid, … – stuk voor stuk voorwaarden om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. In de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs vertrekt basisgeletterdheid dan ook vanuit de dagelijkse context.

Lees verder

Eindtermen verkavelen

Onze planningstools helpen je om per graad een overzicht te krijgen of je alle eindtermen aanbiedt, en in welke vakken dat dan gebeurt. Per finaliteit bieden we een toegewijde planningstool met kruisjestabellen aan. De opbouw van elke tool is hetzelfde. De basis is het goedgekeurde decreet dat de eindtermen voor de tweede en derde graad van de basisvorming en het specifieke gedeelte vastlegt.

Lees verder

Modernisering secundair onderwijs naar schoolcurriculum vertalen

Elke school schrijft binnen haar lokale context een eigen verhaal met haar leerkrachten en leerlingen. Het pedagogisch project en de visie van de school vormen het uitgangspunt. Ook de nieuwe eindtermen en onderwijsdoelen liggen aan de basis. Maar hoe het schooleigen curriculum vorm krijgt, gaat verder dan alleen de inhoud. Het gaat over keuzes maken en de vertaling ervan naar de school zelf.

Lees verder

Schoolcurriculum inkleuren vanuit je schoolvisie

In het nieuwe curriculum valt het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen weg. De verkavelings- en combinatievrijheid biedt het beleids- en leerkrachtenteam heel wat kansen om de eigenheid, de visie en het pedagogisch project van de school kracht bij te zetten.

Lees verder

Werken met leerdoelen in GO! Navigator

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs en de digitale ontsluiting van de nieuwe leerplannen werkten Smartschool en het GO! een nieuwe tool uit – de GO! Navigator. Hierin vind je naast de leerplandoelen ook pedagogisch-didactische wenken, toelichtingen, uitdagende en haalbare doelen, tips voor differentiatie en evaluatie, referentiekaders en visieteksten terug.

Lees verder