Handboek screenen

Als leerkracht bouw je je leerstof vanuit het leerplan op. Handboeken en de daarbij horende hulpmiddelen kunnen je daarin ondersteunen. Ga bij je keuze voor een bepaald handboek steeds na of het leerplan dat als basis voor het werk werd gebruikt volledig, evenwichtig en samenhangend wordt afgedekt, en het handboek oog heeft voor de verschillende beheersingsniveaus.

Het beoordelen van handboeken is een arbeidsintensieve aangelegenheid en vergt dus heel wat uren werk. Check in teamverband of de in het werk gebruikte didactische methodes stroken met je klaseigen aanpak. Gebruik daarvoor een gezamenlijk opgestelde lijst met criteria.

Positieve effecten

 • Professionalisering van het leerkrachtenteam
 • Efficiënt en doelgericht lesgeven
 • De leeromgeving zodanig organiseren dat alle leerlingen optimale kansen krijgen om de leerdoelen te bereiken

Aandachtspunten

Handboeken beoordelen is arbeidsintensief en vraagt een goede organisatie en samenwerking van het leerkrachtenteam.

Wetenschappelijk onderzoek

 • Vermunt en Verloop (1999) – de kwaliteit van leeractiviteiten die de lerende stelt, bepalen in grote mate zijn onderwijsuitkomsten.
 • Standaert et al. (2009) – het gaat niet om het beste medium maar om het beste medium voor een specifiek doel met een specifieke leerinhoud en voor een bepaald type lerenden.
 • Bellens en De Fraine (2012) – het doordacht aanwenden van hulpmiddelen die het instructie- en leerproces efficiënt ondersteunen, is belangrijk.
 • Verschillende didactische modellen (bijvoorbeeld model van Van Gelder et al. De Corte, Geerligs, Lagerweij, Peters en Vandenberghe en Valcke, 2010) benadrukken de onderlinge relatie en het cyclische karakter tussen de verschillende didactische componenten – doelstellingen, beginsituatie, leerstof of leerinhoud, didactische werkvormen in relatie tot leeractiviteiten, onderwijs- en leermiddelen en bepaling van resultaten.

Eindtermen

Je kan de eindtermen voor de digitale competenties raadplegen op de website onderwijsdoelen.

Belangrijk voor de eerste graad is dat er naast eindtermen voor de A-stroom en de B-stroom ook eindtermen basisgeletterdheid zijn, en dat voor vier domeinen.

 • Nederlands
 • Wis­kun­de, natuur­we­ten­schap­pen, tech­no­lo­gie en STEM
 • Digitale geletterdheid
 • Financiële geletterdheid.

Deze basisgeletterdheidsdoelen moeten niet alleen haalbaar zijn voor het grootste deel van de leerlingen, maar door elke individuele leerling bereikt worden.

Heb je een vraag?

Peter De Langhe
02 506 41 76
Peter De Langhe

Verdiep je verder