Modernisering secundair onderwijs naar schoolcurriculum vertalen

Elke school schrijft binnen haar lokale context een eigen verhaal met haar leerkrachten en leerlingen. Het pedagogisch project en de visie van de school vormen het uitgangspunt. Ook de nieuwe eindtermen en onderwijsdoelen liggen aan de basis. Maar hoe het schooleigen curriculum vorm krijgt, gaat verder dan alleen de inhoud. Het gaat over keuzes maken en de vertaling ervan naar de school zelf.

Op 1 september 2021 trad de nieuwe structuur en organisatie van het secundair onderwijs in voege. Vanuit de modernisering gaan scholen aan de slag met nieuwe onderwijsdoelen, met bijzondere aandacht voor het aanreiken van eenentwintigste eeuwse kennis en vaardigheden.

Op maat en lokaal nabij

Het schoolteam ontwerpt een onderwijsaanbod vanuit het eigen pedagogisch project en aansluitend op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen en de lokale context.

In het vernieuwd secundair onderwijs kunnen scholen hun stempel drukken door de manier waarop ze hun curriculum invullen en door de manier waarop ze de eindtermen vertalen naar een aanbod voor leerlingen. De keuze van het leerplan en de vertaling naar de schooleigen context bepaalt mee hoe het schooleigen curriculum vorm en kleur krijgt.

Vertrouwend in groeikracht

Het schoolteam werkt vanuit gezamenlijke doelgerichtheid en met een open geest ten aanzien van vernieuwing.

Curriculumimplementatie kan pas slagen als ze verbonden is met de professionalisering van leraren en schoolteams en als dit schoolorganisatorisch wordt ondersteund. 

OVSG ondersteunt scholen om de vernieuwing van het secundair onderwijs te implementeren vanuit een gedeeld onderwijskundig leiderschap en met effect tot op de klasvloer. Daarom kiezen we voor een ondersteuningsaanbod met verschillende doelgroepen.

Beleidsteams worden versterkt om de schoolinterne implementatie samen waar te maken. Daarvoor kunnen ze ook terugvallen op de steun van inhoudelijke ambassadeurs (leraren basisvorming en specifiek gedeelte die geprofessionaliseerd worden) en op de pedagogische begeleidingsdienst die ook schoolintern ondersteunt.

Samen lerend en vernieuwend

Vernieuwing is geïmplementeerd vanuit een gedeeld onderwijskundig leiderschap en met effect op de klasvloer.

Het maken van een schooleigen curriculum is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende actoren binnen en buiten de school. Het curriculum op schoolniveau omvat alle plannen en afspraken die binnen een school gemaakt worden over het leren van leerlingen van de school.

Scholen en schoolbesturen moeten dan ook heel wat keuzes maken.

  • Welke leerplannen gebruiken we?
  • Hoe ziet de lessentabel eruit?
  • Op welke wijze brengen we de eindtermen (leerplandoelen) aan bij de leerlingen?
  • Welke keuzes worden er gemaakt voor de transversale eindtermen?
  • Hoe worden de lessen georganiseerd?
  • Hoe wordt er geëvalueerd?

OVSG heeft de ambitie om de modernisering van het secundair onderwijs als hefboom te hanteren voor meer gezamenlijke doelgerichtheid en vernieuwing. Daarom reiken we inspiratiematerialen aan om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het maken van weloverwogen (vernieuwende) keuzes waarbij het volledige team betrokken wordt.

Gericht en met ambitie

De schoolvisie en het pedagogisch project zijn zichtbaar en voelbaar in het onderwijsaanbod voor de leerlingen.

Een kwaliteitsvolle curriculumimplementatie draagt bij tot het goed functioneren van de leerling op school en in de maatschappij. Het sluit aan bij de realiteit van de leerlingen en wordt opgebouwd vanuit zijn of haar context. Gerichte keuzes naar integratie van inhouden geven scholen een profiel.

Hierdoor kunnen leraren gericht werken en blijft er ruimte voor verbredende en verdiepende doelen.

Heb je een vraag?

Peter De Langhe
02 506 41 76
Peter De Langhe

Meer over dit onderwerp

Leerlingen tijdens praktijkles in GTI Beveren
16/06/2023

Akkoord over specifieke minimumdoelen secundair onderwijs

In het voorstel van decreet over de minimumdoelen, de vroegere eindtermen, voor de tweede en derde graad secundair zijn nu ook de specifieke minimumdoelen va…

Lees meer

Verdiep je verder