Hier vind je de inhoudelijke thema's die zich opwerpen als handvatten om het leerplan concreet uit te werken op de klasvloer.

Taken

Mediawijsheid en mediageletterdheid

Eén van de 16 sleutelcompetenties omvat het werken aan digitale competenties en mediawijsheid. Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee men zich bewust en kritisch kan bewegen in een complex, voortdurend veranderend landschap van nieuwe én traditionele media.

Lees verder

Onderbouwd rapporteren en terugkoppelen met FIGOCT-methode

Als je feedback juist aanpakt, is het een krachtig leerinstrument. Met correctieve en directieve feedback raak je niet altijd het doel. Inspireren, confronteren en erkennen verhoogt het leerrendement van je leerlingen des te meer. Daag je leerlingen uit om verder en dieper te laten nadenken.

Lees verder

Geef krachtige feedback

Feedback is hét instrument van leerkrachten om verzamelde informatie over het leren van leerlingen om te zetten in zinvolle tips, aanwijzingen en suggesties om het leren naar een hoger niveau te tillen. Aan de hand van goede feedback krijgen leerlingen hierdoor een betere inzicht in hun sterke en zwakke punten.

Lees verder

Werken aan digitale competenties

Het gebruik van ICT en een rijke mediamix in je lessen motiveert leerlingen. Ga je vakoverschrijdend te werk, dan neemt het leereffect enkel toe – leerlingen moeten de aangeboden vaardigheden veelvuldig en in verschillende contexten kunnen toepassen.

Lees verder

Handboek screenen

Als leerkracht bouw je je leerstof vanuit het leerplan op. Handboeken en de daarbij horende hulpmiddelen kunnen je daarin ondersteunen. Ga bij je keuze voor een bepaald handboek steeds na of het leerplan dat als basis voor het werk werd gebruikt volledig, evenwichtig en samenhangend wordt afgedekt, en het handboek oog heeft voor de verschillende beheersingsniveaus.

Lees verder

Leerlijnen opbouwen

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen, inhouden en activiteiten die naar een einddoel leiden. Het doel is eenvoudig – over de vakken, leerjaren en graden heen een consistente competentieopbouw garanderen. Het is dus van belang deze leerlijnen met het hele schoolteam op te stellen.

Lees verder

Krachtig en motiverend evalueren

Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. De visie op evalueren vloeit voort uit de ruimere onderwijsvisie van de school. OVSG promoot de verschuiving van een testcultuur naar een evenwichtige evaluatiecultuur, waarin de resultaten van de lerenden vanuit verschillende invalshoeken, met behulp van meerdere en transparante evaluatievormen, in verschillende contexten en op verschillende momenten beoordeeld worden. En vanzelfsprekend is ook de koppeling met de onderwijsdoelen belangrijk.

Lees verder

Beleid op basisgeletterdheid uitwerken

Mediawijsheid, een vlotte communicatie, financieel-economische zelfredzaamheid, een kritische onderzoekshouding, cijfervertrouwdheid en schemavaardigheid, … – stuk voor stuk voorwaarden om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. In de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs vertrekt basisgeletterdheid dan ook vanuit de dagelijkse context.

Lees verder

Taxonomie van Bloom als basis voor de eindtermen en je les

De taxonomie van Bloom is een theoretisch kader waarbij denkvaardigheden van eenvoudig naar complex en kennisvormen van concreet naar abstract worden weergegeven. De taxonomie vormt de basis van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs.

Lees verder

Eindtermen verkavelen

Onze planningstools helpen je om per graad een overzicht te krijgen of je alle eindtermen aanbiedt, en in welke vakken dat dan gebeurt. Per finaliteit bieden we een toegewijde planningstool met kruisjestabellen aan. De opbouw van elke tool is hetzelfde. De basis is het goedgekeurde decreet dat de eindtermen voor de tweede en derde graad van de basisvorming en het specifieke gedeelte vastlegt.

Lees verder

Werken met leerdoelen in GO! Navigator

In het kader van de modernisering van het secundair onderwijs en de digitale ontsluiting van de nieuwe leerplannen werkten Smartschool en het GO! een nieuwe tool uit – de GO! Navigator. Hierin vind je naast de leerplandoelen ook pedagogisch-didactische wenken, toelichtingen, uitdagende en haalbare doelen, tips voor differentiatie en evaluatie, referentiekaders en visieteksten terug.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina