Hier de inhoudelijke thema's die zich opwerpen als handvatten om het leerplan concreet uit te werken op de klasvloer.

Taken

Mediawijsheid en mediageletterdheid

Eén van de 16 sleu­tel­com­pe­ten­ties omvat het wer­ken aan digi­ta­le com­pe­ten­ties en media­wijs­heid. Media­wijs­heid is het geheel van ken­nis, vaar­dig­he­den en atti­tu­des waar­mee men zich bewust en kri­tisch kan bewe­gen in een com­plex, voort­du­rend ver­an­de­rend land­schap van nieu­we én tra­di­ti­o­ne­le media.

Lees verder

Onderbouwd rapporteren en terugkoppelen met FIGOCT-methode

Als je feed­back juist aan­pakt, is het een krach­tig leer­in­stru­ment. Met cor­rec­tie­ve en direc­tie­ve feed­back raak je niet altijd het doel. Inspi­re­ren, con­fron­te­ren en erken­nen ver­hoogt het leer­ren­de­ment van je leer­lin­gen des te meer. Daag je leer­lin­gen uit om ver­der en die­per te laten nadenken.

Lees verder

Geef krachtige feedback

Feed­back is hét instru­ment van leer­krach­ten om ver­za­mel­de infor­ma­tie over het leren van leer­lin­gen om te zet­ten in zin­vol­le tips, aan­wij­zin­gen en sug­ges­ties om het leren naar een hoger niveau te til­len. Aan de hand van goe­de feed­back krij­gen leer­lin­gen hier­door een bete­re inzicht in hun ster­ke en zwak­ke punten.

Lees verder

Werken aan digitale competenties

Het gebruik van ICT en een rij­ke medi­a­mix in je les­sen moti­veert leer­lin­gen. Ga je vak­over­schrij­dend te werk, dan neemt het leer­ef­fect enkel toe – leer­lin­gen moe­ten de aan­ge­bo­den vaar­dig­he­den veel­vul­dig en in ver­schil­len­de con­tex­ten kun­nen toepassen.

Lees verder

Handboek screenen

Als leer­kracht bouw je je leer­stof van­uit het leer­plan op. Hand­boe­ken en de daar­bij horen­de hulp­mid­de­len kun­nen je daar­in onder­steu­nen. Ga bij je keu­ze voor een bepaald hand­boek steeds na of het leer­plan dat als basis voor het werk werd gebruikt vol­le­dig, even­wich­tig en samen­han­gend wordt afge­dekt, en het hand­boek oog heeft voor de ver­schil­len­de beheersingsniveaus.

Lees verder

Leerlijnen opbouwen

Een leer­lijn is een bere­de­neer­de opbouw van tus­sen­doe­len, inhou­den en acti­vi­tei­ten die naar een eind­doel lei­den. Het doel is een­vou­dig – over de vak­ken, leer­ja­ren en gra­den heen een con­sis­ten­te com­pe­ten­tie­op­bouw garan­de­ren. Het is dus van belang deze leer­lij­nen met het hele school­team op te stellen.

Lees verder

Krachtig en motiverend evalueren

Eva­lu­e­ren is een belang­rijk onder­deel van kwa­li­teits­vol onder­wijs. De visie op eva­lu­e­ren vloeit voort uit de rui­me­re onder­wijs­vi­sie van de school. OVSG pro­moot de ver­schui­ving van een test­cul­tuur naar een even­wich­ti­ge eva­lu­a­tie­cul­tuur, waar­in de resul­ta­ten van de leren­den van­uit ver­schil­len­de invals­hoe­ken, met behulp van meer­de­re en trans­pa­ran­te eva­lu­a­tie­vor­men, in ver­schil­len­de con­tex­ten en op ver­schil­len­de momen­ten beoor­deeld wor­den. En van­zelf­spre­kend is ook de kop­pe­ling met de onder­wijs­doe­len belangrijk.

Lees verder

Beleid op basisgeletterdheid uitwerken

Media­wijs­heid, een vlot­te com­mu­ni­ca­tie, finan­ci­eel-eco­no­mi­sche zelf­red­zaam­heid, een kri­ti­sche onder­zoeks­hou­ding, cij­fer­ver­trouwd­heid en sche­ma­vaar­dig­heid, … – stuk voor stuk voor­waar­den om zelf­stan­dig in de samen­le­ving te kun­nen func­ti­o­ne­ren. In de nieu­we eind­ter­men voor het secun­dair onder­wijs ver­trekt basis­ge­let­terd­heid dan ook van­uit de dage­lijk­se context.

Lees verder

Taxonomie van Bloom als basis voor de eindtermen en je les

De taxo­no­mie van Bloom is een the­o­re­tisch kader waar­bij denk­vaar­dig­he­den van een­vou­dig naar com­plex en ken­nis­vor­men van con­creet naar abstract wor­den weer­ge­ge­ven. De taxo­no­mie vormt de basis van de nieu­we eind­ter­men secun­dair onderwijs.

Lees verder

Eindtermen verkavelen

Onze plan­ningstools hel­pen je om per graad een over­zicht te krij­gen of je alle eind­ter­men aan­biedt, en in wel­ke vak­ken dat dan gebeurt. Per fina­li­teit bie­den we een toe­ge­wij­de plan­ningstool met kruis­jes­ta­bel­len aan. De opbouw van elke tool is het­zelf­de. De basis is het goed­ge­keur­de decreet dat de eind­ter­men voor de twee­de en der­de graad van de basis­vor­ming en het spe­ci­fie­ke gedeel­te vastlegt.

Lees verder

Werken met leerdoelen in GO! Navigator

In het kader van de moder­ni­se­ring van het secun­dair onder­wijs en de digi­ta­le ont­slui­ting van de nieu­we leer­plan­nen werk­ten Smart­school en het GO! een nieu­we tool uit – de GO! Navi­ga­tor. Hier­in vind je naast de leer­p­lan­doe­len ook peda­go­gisch-didac­ti­sche wen­ken, toe­lich­tin­gen, uit­da­gen­de en haal­ba­re doe­len, tips voor dif­fe­ren­ti­a­tie en eva­lu­a­tie, refe­ren­tie­ka­ders en visie­tek­sten terug.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina