Taxonomie van Bloom als basis voor de eindtermen en je les

De taxonomie van Bloom is een theoretisch kader waarbij denkvaardigheden van eenvoudig naar complex en kennisvormen van concreet naar abstract worden weergegeven. De taxonomie vormt de basis van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs.

De werkwoorden uit de taxonomie zijn richtinggevend voor onderbouwde lesopbouw. Ook helpt deze niet-hiërarchische indeling je bij de keuze van verschillende evaluatiemethodes van de verschillende eindtermen. Ook kan de taxonomie je helpen op een adequate manier feedback te formuleren.

  • onthouden – herinneren, herkennen of identificeren, opsommen, benoemen, beschrijven en aanwijzen of vinden
  • begrijpen – interpreteren, toelichten of uitleggen, classificeren, vergelijken, samenvatten, afleiden, toepassen, implementeren, uitvoeren en gebruiken of hanteren
  • analyseren – differentiëren of onderscheiden, organiseren, ontleden, integreren, structureren, attribueren en deconstrueren
  • evalueren – checken, coördineren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen, testen, vaststellen en monitoren
  • creëren – genereren, visualiseren, reorganiseren, plannen, ontwerpen, produceren en construeren

De eindtermen werden opgebouwd volgens de taxonomie van Bloom. Dit stelt je als leerkracht in staat duidelijke doelen met het correcte beheersingsniveau te bepalen.

Een voorbeeld.

De leerlingen gebruiken in wiskundige, natuurwetenschappelijke, technologische en STEM-contexten gepaste grootheden en eenheden in een correcte weergave.
Feitenkennis
Symbolen van de grootheden en (SI-)eenheden voor lengte, oppervlakte, massa, inhoud of volume, tijd, spanning, krachten energie
Procedurele kennis
Gebruik van symbolen van de grootheden en (SI-)eenheden voor lengte, oppervlakte, massa, inhoud of volume, tijd, spanning, kracht en energie
Herleiding van courante eenheden

Cognitieve dimensie – beheersingsniveau toepassen

Posi­tie­ve effecten

  • Met de inzichten uit de taxonomie van Bloom doorgrond je sneller de opbouw in de eindtermen.
  • De taxonomie geeft inzicht in de mogelijke evaluatiemethodes voor de verschillende eindtermen.
  • De indeling helpt je adequate feedback te formuleren.
  • Wanneer je de werkwoorden uit de taxonomie gebruikt, dan geeft dit duidelijke handvatten naar een onderbouwde lesopbouw.

Aandachtspunten

  • De taxonomie is een continuüm. Daarnaast is er geen hiërarchisch verband tussen de onderdelen. Het ene is niet belangrijker dan het andere.

Wetenschappelijk onderzoek

De taxonomie van Bloom is toonaangevend voor de kennis rond hoe kinderen en jongeren leren. Oorspronkelijk werd de taxonomie weergegeven als een piramide, wat een zekere hiërarchie omvatte. In 2001 herwerkten Anderson en Krathwohl de taxonomie tot een niet-hiërarchisch geheel. De inzichten van de inmiddels overleden auteur bleven echter overeind.

Heb je een vraag?

Peter De Langhe
02 506 41 76
Peter De Langhe

Verdiep je verder