Filters

Actieve filters Wis filters

Zoe­ken

Actieve filters Wis filters
12 resultaten
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

De leraar doet ertoe

Wel­ke her­in­ne­ring heb jij aan een leer­kracht van vroe­ger? Als je in het onder­wijs werkt is de kans groot dat je geïn­spi­reerd bent door een bij­zon­de­re juf, mees­ter of docent van vroe­ger. Ieder­een her­in­nert zich wel een leraar die echt het ver­schil maak­te. Als leraar heb je een bij­zon­de­re voor­beeld­func­tie. Jouw impact als rol­mo­del is groot.

Start op dinsdag 14 november 2023
Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Zelfzorg voor leraren

En job in het onder­wijs vraagt veel en leer­krach­ten zijn gevers’. Maar de cij­fers over stres­s­klach­ten bij lera­ren in het onder­wijs stij­gen ook. Leer dus goed voor jezelf zorgen!

Start op dinsdag 21 mei 2024
Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Straf met herstel

Omgaan met moei­lijk gedrag vraagt een spe­ci­fie­ke kijk en com­mu­ni­ca­tie­stijl van alle betrok­ke­nen. Soms val je van­uit een gevoel van onmacht terug op oude’ sys­te­men zoals straf en belo­nen. Van­uit weten­schap­pe­lijk onder­zoek en prak­tijk­voor­beel­den blijkt ech­ter dat wer­ken aan moei­lijk gedrag bete­re resul­ta­ten behaalt bij alle betrok­ke­nen, als je het doet van­uit de prak­tijk van geweld­loos verzet’.

Start op maandag 26 februari 2024
Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Moeilijk gedrag bij kleuters: verhoogde zorg

Je zet als school al enorm in op de bre­de basis­zorg, maar je voelt dat je nood hebt aan tools om om te gaan met kleu­ters in de ver­hoog­de zorg. 

Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Morgen voor de klas: gedrag en communicatie

Tij­dens deze webi­nar krijg je als zij-instro­mer nut­ti­ge tools en prak­ti­sche infor­ma­tie voor jouw klaspraktijk.

Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

De Trotsdoos: laat kinderen hun talenten ontdekken (verdieping)

Werkt jouw school al met de trots­doos? In deze vor­ming leer je hoe jij de wer­king van de trots­doos ver­sterkt en er alle moge­lijk­he­den van benut. 

Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

De Trotsdoos: laat kinderen hun talenten ontdekken (basis)

Talen­ten ont­dek­ken bij de kin­de­ren van jouw klas is niet altijd gemak­ke­lijk. In deze vor­ming leer je een port­fo­lio maken op maat van kin­de­ren dat al hun talen­ten in beeld brengt. 

Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Moeilijk gedrag bij kleuters: brede basiszorg

Je ont­dekt alle ele­men­ten die jou kun­nen hel­pen om in de bre­de basis­zorg pro­bleem­ge­drag bij kleu­ters te voorkomen.

Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Moeilijk gedrag bij leerlingen: verhoogde zorg

Je zet als school al enorm in op de bre­de basis­zorg en je merkt dat je nood hebt aan tools om om te gaan met leer­lin­gen in de ver­hoog­de zorg. 

Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Moeilijk gedrag bij leerlingen: brede basiszorg

Leer­lin­gen kun­nen het leer­krach­ten soms echt moei­lijk maken. Doen ze moei­lijk of heb­ben ze het moei­lijk? Je leert sterk inzet­ten op de bre­de basis­zorg om zoveel moge­lijk gedrags­pro­ble­men op school te voor­ko­men. De focus ligt op preventie. 

Meer info
Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Gedragscoach: krachtig begeleiden bij moeilijk gedrag

Hoe pak je moei­lijk gedrag aan op school? Wil je opge­da­ne inzich­ten delen met collega’s en hen onder­steu­nen bij de aan­pak van moei­lijk gedrag? Dan is dit krach­tig vor­mingstra­ject iets voor jou!

Brussel
Start op donderdag 28 september 2023
Meer info
Pagi­na

Wat is de permanente ondersteuningscel?

De per­ma­nen­te onder­steu­nings­cel (POC-OVSG) onder­steunt de 3 ste­de­lij­ke cen­tra voor leer­lin­gen­be­ge­lei­ding (CLB) die aan­ge­slo­ten zijn bij OVSG. Deze onder­steu­ning bestaat uit een vraag- en aan­bod­ge­stuur­de wer­king. Dit wil zeg­gen dat zowel direc­tie, coör­di­na­to­ren als CLB-mede­wer­kers bij ons terecht kun­nen voor inhou­de­lij­ke, beleids­ma­ti­ge en prak­ti­sche vragen. 

Meer info

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina