Pro­fes­si­o­na­li­se­ring

Header Professionalisering4

Onze vormingen spelen in op de noden van jouw school of academie. Ze worden ontwikkeld in samenwerking met de pedagogische begeleiding en de juridische ondersteuning. Dankzij de trajecten krijgt een vorming die je volgt effect in de klas. Ontdek snel ons volledige aanbod.

Wat voor vorming zoek je?

Alle onder­wijs­pro­fes­si­o­nals vin­den een vor­ming bij ons. Voor zowel leer­krach­ten, lei­ding­ge­ven­den, CLB-mede­wer­kers, admi­ni­stra­tief mede­wer­kers als bestuur­ders heb­ben we een ruim aan­bod, op maat van de onder­wijs­prak­tijk en onder­bouwd door onderzoek.

Lees verder

Inschrijven en betalen

Schrijf je je in, dan ver­klaar je het eens te zijn met onze inschrij­vings­voor­waar­den.

Lees verder

Uitschrijven

Wil je je uit­schrij­ven? Hou dan reke­ning met even­tu­e­le admi­ni­stra­tie­ve kos­ten. Als je een ver­van­ger kan aan­dui­den, dan reke­nen we geen admi­ni­stra­tie­kos­ten aan.

Lees verder

Extra pedagogische studiedag voor basisscholen organiseren

Elke basis­school heeft ieder school­jaar recht op drie hal­ve dagen om peda­go­gi­sche stu­die­da­gen te organiseren. 

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina