Uit­schrij­ven

Wil je je uit­schrij­ven? Hou dan reke­ning met even­tu­e­le admi­ni­stra­tie­ve kos­ten. Als je een ver­van­ger kan aan­dui­den, dan reke­nen we geen admi­ni­stra­tie­kos­ten aan.

Hoe schrijf je je uit?

Voor func­tie­tra­jec­ten of smaakmakers

  • Uit­schrij­ven kan enkel per e-mail via professionalisering@​ovsg.​be.
  • Schrijf je je tot 2 maan­den voor de start­da­tum van het vor­mingstra­ject of vóór de ver­mel­de uit­schrij­vings­da­tum uit, dan betaal je geen admi­ni­stra­tie­ve kosten.
  • Schrijf je je tus­sen 2 maan­den en 20 dagen voor de start­da­tum van het vor­mingstra­ject uit, dan reke­nen we een admi­ni­stra­tie­ve kost van 30 euro aan, ten­zij anders vermeld.
  • Schrijf je je min­der dan 20 dagen vóór de start­da­tum van het vor­mingstra­ject uit, betaal je het vol­le­di­ge bedrag. Ook bij een no-show reke­nen we het vol­le­di­ge inschrij­vings­be­drag aan. Heb je een ziek­te­at­test van de dok­ter, dan reke­nen we enkel een admi­ni­stra­tie­ve kost van 30 euro aan. Duid je een ver­van­ger aan, reke­nen we geen admi­ni­stra­tie­kos­ten aan.
  • Kan je één van de ses­sies bin­nen een navor­mingstra­ject niet bij­wo­nen door ziek­te? Dan kan je voor die ses­sie bij een ande­re reeks aan­slui­ten als er nog plaat­sen vrij zijn.
  • Er wordt geen inschrij­vings­geld terug­be­taald als je niet kon deel­ne­men aan alle ses­sies bin­nen een traject.

Voor team­vor­min­gen of thematrajecten

  • Uit­schrij­ven kan enkel per e-mail via professionalisering@​ovsg.​be.
  • Uit­schrij­ven je tot twee maan­den voor de start­da­tum zon­der kos­ten annuleren.
  • Annu­leer je later, dan betaal je de vol­le­di­ge kostprijs.

Wat bij annulering?

Bij onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den kun­nen we het pro­gram­ma of de les­lo­ca­ties aan­pas­sen, of een vor­mingstra­ject annu­le­ren. Bij annu­le­ring wordt je inschrij­vings­geld vol­le­dig teruggestort.

Heb je een vraag?

Pro­fes­si­o­na­li­se­ring, advies en service
02 506 50 99

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina