Exter­ne jure­ring, coa­ching en evaluatie

Een ster­ke direc­teur is de drij­ven­de kracht ach­ter een gemo­ti­veerd team en kwa­li­teits­vol onder­wijs. Als bestuur heb je er alle belang bij om de geschik­te lei­ding­ge­ven­de te selec­te­ren, te coa­chen en te eva­lu­e­ren voor­al­eer een vas­te benoe­ming volgt. OVSG onder­steunt je daar­bij. Ook kan je een beroep doen op onze dien­sten om te onder­steu­nen bij de coa­ching van een direc­teur of teamlid.

Header onderwijskwaliteit

Effi­ci­ënt en doel­ge­richt lei­ding­ge­ven in de onder­wijs­in­stel­ling is erg belang­rijk – de direc­teur staat in voor een opti­ma­le wer­king met het oog op het beha­len van doel­stel­lin­gen vol­gens het peda­go­gisch pro­ject, de leer­plan­nen en het school­werk­plan eigen aan de school of academie.

Exter­ne jurering

OVSG onder­steunt school­be­stu­ren bij de selec­tie van een direc­teur, zowel bij een vacant ver­klaar­de betrek­king als bij een niet-vacant ver­klaar­de betrekking. 

Hoe ver­loopt het pro­ces?

 1. Voor­be­rei­den­de ver­ga­de­ring – selec­tie­pro­ce­du­re door­ne­men en jury­ta­ken verdelen.
 2. Schrif­te­lijk gedeel­te – vol­gens taak­ver­de­ling van de jury.
 3. Ver­be­te­ring en deli­be­ra­tie – schrif­te­lij­ke onder­de­len quo­te­ren, gevolgd door deliberatie.
 4. Mon­de­ling gedeel­te – mon­de­lin­ge onder­de­len afne­men en quoteren.
 5. Eind­de­li­be­ra­tie en advies – advies for­mu­le­ren voor pro­ces-ver­baal en eindverslag.

De tijds­in­ves­te­ring is afhan­ke­lijk van het aan­tal kandidaten.

Contacteer ons voor meer info

Exter­ne beoordeling

Een nieu­we direc­teur heeft nood aan een dege­lij­ke pro­fes­si­o­ne­le oplei­ding, onder­steu­ning en coa­ching met inbreng van de peda­go­gi­sche bege­lei­ding. Het vol­gen van het twee­ja­ri­ge func­tie­tra­ject lei­ding­ge­ven in onder­wijs bij OVSG biedt hier een gro­te meer­waar­de.

OVSG kan het school­be­stuur onder­steu­nen bij de beoor­de­ling van de direc­teur tij­dens de proef­pe­ri­o­de met het oog op vas­te benoe­ming. De beoor­de­ling door de exter­ne beoor­de­laar gebeurt op basis van de onder­wijs­kun­di­ge aspec­ten die opge­no­men zijn in het beleidsplan.

School­jaar 1

 1. Inta­ke met school­be­stuur – over­leg met de alge­meen direc­teur of de ver­ant­woor­de­lij­ke van de onderwijsdienst.
 2. Ken­nis­ma­king met de direc­teur en de exter­ne beoordelaar.
 3. Voort­gang­ge­sprek – voor­stel­ling van het beleids­plan door de direc­teur aan de exter­ne beoor­de­laar en rond­gang in de school.
 4. Tus­sen­tijd­se eva­lu­a­tie – de direc­teur licht een stand van zaken over de uit­voe­ring van het beleids­plan toe aan de exter­ne beoordelaar.
 5. Tus­sen­tijds beoor­de­lings­rap­port – de exter­ne beoor­de­laar maakt een tus­sen­tijds beoor­de­lings­rap­port op basis van de door de direc­teur voor­ge­stel­de tus­sen­tijd­se eva­lu­a­tie (onder­wijs­kun­di­ge aspec­ten opge­no­men in het beleidsplan).
 6. Toe­lich­ting van het ver­slag – als het school­be­stuur toe­lich­ting bij het tus­sen­tijds beoor­de­lings­rap­port wil, dan kan de inter­ne beoor­de­laar hier­voor con­tact opne­men met de exter­ne beoordelaar.

School­jaar 2

 1. Eind­rap­port – de exter­ne beoor­de­laar maakt een beoor­de­lings­rap­port op basis van de door de direc­teur voor­ge­stel­de ein­de­va­lu­a­tie (focus op onder­wijs­kun­di­ge aspec­ten opge­no­men in het beleidsplan).
 2. Toe­lich­ting van het ver­slag – als het school­be­stuur toe­lich­ting bij het fina­le beoor­de­lings­rap­port wil, dan kan de inter­ne beoor­de­laar hier­voor con­tact opne­men met de exter­ne beoordelaar.
 3. Bespre­king van de beoor­de­lings­rap­por­ten – de exter­ne coach onder­steunt de gecoach­te tij­dens de voor­be­rei­ding en de uit­voe­ring van de nabespreking.
Contacteer ons voor meer info

Exter­ne coaching

Het school­be­stuur of de direc­tie kan een beroep doen op OVSG voor onder­steu­ning bij de coa­ching van een indi­vi­du­eel team­lid of een direc­teur om tekor­ten of per­soons- en ont­wik­ke­lings­ge­rich­te doel­stel­lin­gen aan te pak­ken. Dit kan nodig zijn naar aan­lei­ding van een for­meel func­ti­o­ne­rings­ge­sprek of naar aan­lei­ding van een spe­ci­fie­ke onder­steu­nings­vraag voor het per­soon­lij­ke functioneren.

Hoe ver­loopt het proces?

 • Inta­ke met school­be­stuur – de vor­mings­co­ör­di­na­tor van OVSG orga­ni­seert samen met het anker van de school een inta­ke­ge­sprek met het school­be­stuur of de direc­tie om de onder­steu­nings­vraag te fine­tu­nen en te komen tot con­cre­te coachingsdoelen.
 • Exter­ne coa­ching – de exter­ne coach bespreekt het coa­chings­voor­stel met de gecoach­te en per­so­na­li­seert samen de doe­len en inhoud. De coa­ching start.
 • Nabe­spre­king – de exter­ne coach onder­steunt de gecoach­te tij­dens de voor­be­rei­ding en de uit­voe­ring van de nabespreking.
Contacteer ons voor meer info

Heb je een vraag?

Pau­li­na Prieto
02 506 50 99

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina