Moder­ni­se­ring secun­dair onder­wijs naar school­cur­ri­cu­lum vertalen

Elke school schrijft bin­nen haar loka­le con­text een eigen ver­haal met haar leer­krach­ten en leer­lin­gen. Het peda­go­gisch pro­ject en de visie van de school vor­men het uit­gangs­punt. Ook de nieu­we eind­ter­men en onder­wijs­doe­len lig­gen aan de basis. Maar hoe het school­ei­gen cur­ri­cu­lum vorm krijgt, gaat ver­der dan alleen de inhoud. Het gaat over keu­zes maken en de ver­ta­ling ervan naar de school zelf.

Op 1 sep­tem­ber 2021 trad de nieu­we struc­tuur en orga­ni­sa­tie van het secun­dair onder­wijs in voe­ge. Van­uit de moder­ni­se­ring gaan scho­len aan de slag met nieu­we onder­wijs­doe­len, met bij­zon­de­re aan­dacht voor het aan­rei­ken van een­en­twin­tig­ste eeuw­se ken­nis en vaardigheden.

Op maat en lokaal nabij

Het school­team ont­werpt een onder­wijs­aan­bod van­uit het eigen peda­go­gisch pro­ject en aan­slui­tend op de onder­wijs­be­hoef­ten van hun leer­lin­gen en de loka­le context.

In het ver­nieuwd secun­dair onder­wijs kun­nen scho­len hun stem­pel druk­ken door de manier waar­op ze hun cur­ri­cu­lum invul­len en door de manier waar­op ze de eind­ter­men ver­ta­len naar een aan­bod voor leer­lin­gen. De keu­ze van het leer­plan en de ver­ta­ling naar de school­ei­gen con­text bepaalt mee hoe het school­ei­gen cur­ri­cu­lum vorm en kleur krijgt.

Ver­trou­wend in groeikracht

Het school­team werkt van­uit geza­men­lij­ke doel­ge­richt­heid en met een open geest ten aan­zien van ver­nieu­wing.

Cur­ri­cu­lu­m­im­ple­men­ta­tie kan pas sla­gen als ze ver­bon­den is met de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van lera­ren en school­teams en als dit school­or­ga­ni­sa­to­risch wordt ondersteund. 

OVSG onder­steunt scho­len om de ver­nieu­wing van het secun­dair onder­wijs te imple­men­te­ren van­uit een gedeeld onder­wijs­kun­dig lei­der­schap en met effect tot op de klas­vloer. Daar­om kie­zen we voor een onder­steu­nings­aan­bod met ver­schil­len­de doelgroepen.

Beleids­teams wor­den ver­sterkt om de school­in­ter­ne imple­men­ta­tie samen waar te maken. Daar­voor kun­nen ze ook terug­val­len op de steun van inhou­de­lij­ke ambas­sa­deurs (lera­ren basis­vor­ming en spe­ci­fiek gedeel­te die gepro­fes­si­o­na­li­seerd wor­den) en op de peda­go­gi­sche bege­lei­dings­dienst die ook school­in­tern ondersteunt.

Samen lerend en vernieuwend

Ver­nieu­wing is geïm­ple­men­teerd van­uit een gedeeld onder­wijs­kun­dig lei­der­schap en met effect op de klasvloer.

Het maken van een school­ei­gen cur­ri­cu­lum is een gedeel­de ver­ant­woor­de­lijk­heid van ver­schil­len­de acto­ren bin­nen en bui­ten de school. Het cur­ri­cu­lum op school­ni­veau omvat alle plan­nen en afspra­ken die bin­nen een school gemaakt wor­den over het leren van leer­lin­gen van de school.

Scho­len en school­be­stu­ren moe­ten dan ook heel wat keu­zes maken.

  • Wel­ke leer­plan­nen gebrui­ken we?
  • Hoe ziet de les­sen­ta­bel eruit?
  • Op wel­ke wij­ze bren­gen we de eind­ter­men (leer­p­lan­doe­len) aan bij de leerlingen?
  • Wel­ke keu­zes wor­den er gemaakt voor de trans­ver­sa­le eindtermen?
  • Hoe wor­den de les­sen georganiseerd?
  • Hoe wordt er geëvalueerd?

OVSG heeft de ambi­tie om de moder­ni­se­ring van het secun­dair onder­wijs als hef­boom te han­te­ren voor meer geza­men­lij­ke doel­ge­richt­heid en ver­nieu­wing. Daar­om rei­ken we inspi­ra­tie­ma­te­ri­a­len aan om scho­len en school­be­stu­ren te onder­steu­nen bij het maken van wel­over­wo­gen (ver­nieu­wen­de) keu­zes waar­bij het vol­le­di­ge team betrok­ken wordt.

Gericht en met ambitie

De school­vi­sie en het peda­go­gisch pro­ject zijn zicht­baar en voel­baar in het onder­wijs­aan­bod voor de leerlingen.

Een kwa­li­teits­vol­le cur­ri­cu­lu­m­im­ple­men­ta­tie draagt bij tot het goed func­ti­o­ne­ren van de leer­ling op school en in de maat­schap­pij. Het sluit aan bij de rea­li­teit van de leer­lin­gen en wordt opge­bouwd van­uit zijn of haar con­text. Gerich­te keu­zes naar inte­gra­tie van inhou­den geven scho­len een profiel.

Hier­door kun­nen lera­ren gericht wer­ken en blijft er ruim­te voor ver­bre­den­de en ver­die­pen­de doelen.

Heb je een vraag?

Basis­on­der­wijs en secun­dair onderwijs
02 506 50 37

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina