Onder­bouwd rap­por­te­ren en terug­kop­pe­len met FIGOCT-methode

Als je feed­back juist aan­pakt, is het een krach­tig leer­in­stru­ment. Met cor­rec­tie­ve en direc­tie­ve feed­back raak je niet altijd het doel. Inspi­re­ren, con­fron­te­ren en erken­nen ver­hoogt het leer­ren­de­ment van je leer­lin­gen des te meer. Daag je leer­lin­gen uit om ver­der en die­per te laten nadenken.

We heb­ben het in dat opzicht dan ook over ken­nis­ont­wik­ke­len­de feed­back of terug­kop­pe­ling. Die geef je best zo snel en infor­ma­tie­rijk moge­lijk. Dat kan met de FIGOCT-methode.

  • F – geef fei­ten weer.
  • I – inter­pre­teer die feiten.
  • G – ver­meld het gewens­te gedrag.
  • O – reik onder­steu­nings­mo­ge­lijk­he­den aan.
  • C – wees con­struc­tief.
  • T – nodig uit voor een mon­de­lin­ge toe­lich­ting.

Elk van deze onder­de­len moe­digt de leer­ling aan ver­der na te den­ken, en zo zijn vol­gen­de opdracht beter aan te pak­ken. Ga na hoe die spe­ci­fie­ke leer­ling denkt en waar zijn ken­nisla­cu­nes lig­gen. Je feed­back is dus geen eind­pro­duct, maar onder­deel van een inter­ac­tief en ite­ra­tief leer­pro­ces.

De FIGOCT-metho­de is een lei­draad om gerich­te feed­back en com­men­ta­ren op rap­por­ten te noteren.

Den­nis Verdonck

FIGOCT Omschrijving Voorbeelden
Feiten Benoem het juiste gedrag. Wat zag je? Wat hoorde je? Wat stelde je vast? Voor de vakken ... merken we dat de doelstellingen onvoldoende bereikt worden.
We stellen vast dat je voor de vakken ... de doelstellingen voldoende behaalt.
Interpretatie Benoem je eigen interpretatie, mening of idee. Wat denk je? Wat vermoed je? Wat veronderstel je? Wat is je mening? We zijn van mening dat de problematische vakken een gevolg zijn van ... (Benoem niet het gedrag!)
Voor de vakken waar je wel goed op scoort, vermoeden we dat deze gericht zijn naar je talenten, je inzet in de les hier voldoende hoog lag, ...
Gewenst gedrag Benoem het gewenste gedrag. Wat wil je? Wat wens je? Tijdens dit jaar hadden we als gewenst gedrag graag gezien dat je bijlessen volgde, minder ongewettigd afwezig was, je huiswerk maakte, studeerde voor testen, ...
Naar de toekomst zouden we graag hebben dat je ...
Ondersteuning Benoem de mogelijke ondersteuning. We boden je als ondersteuning ... Helaas deed je hier onvoldoende mee.
We boden je als ondersteuning ... Deze greep je met beide handen. Goed zo!
Constructief Geef erkenning waar de leerling mee worstelt. Vermijd negatief beladen commentaar. Hoewel de resultaten onvoldoende goed zijn, hopen we dat ...
Door een aantal factoren ... begrijpen we dat ...
Toelichting Nodig leerlingen en ouders uit voor mondelinge toelichting van deze commentaar. Oudercontact, leerlingenbegeleiding, CLB, ...

Heb je een vraag?

Basis­on­der­wijs en secun­dair onderwijs
02 506 50 37

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina