Vind inspi­ra­tie in het DKO-kompas

Het DKO-kom­pas zet jouw aca­de­mie op weg om de onder­wijs­doe­len, basis­com­pe­ten­ties en beroeps­kwa­li­fi­ca­ties te ver­ta­len naar je artis­tiek-peda­go­gisch pro­ject. Het helpt je om leer­p­lan­doe­len te con­cre­ti­se­ren naar je eigen les­sen. Het DKO-kom­pas is een inspi­re­rend en han­dig instru­ment voor elk leer­plan van het deel­tijds kunstonderwijs.

DKO kompas

Het decreet voor het deel­tijds kunst­on­der­wijs liet een fris­se wind waai­en door de aca­de­mies. Tege­lijk laat het nieu­we niveau­de­creet veel vrij­heid voor de artis­tie­ke en peda­go­gi­sche visie van direc­ties en teams. Het DKO-kom­pas helpt teams om die ver­nieu­wing waar te maken in de prak­tijk. Je vindt er de leer­plan­nen, het bulkt van de inspi­ra­tie­bron­nen, het brengt struc­tuur aan in de rich­tin­gen, het opent de gesprek­ken en zorgt ervoor dat de neu­zen bin­nen een team in dezelf­de rich­ting staan.

Om het wer­ken met nieu­we leer­plan­nen te faci­li­te­ren, ont­wik­kel­de de bege­lei­ding DKO van OVSG een krach­ti­ge tool, het DKO-kom­pas.

Je vindt er de leer­plan­nen van OVSG en van Kun­stig Com­pe­tent en heel wat inspi­ra­tie, om jou en je team te hel­pen bij de ver­ta­ling van de doe­len op maat van je aca­de­mie-eigen pro­ject en context.

Raadpleeg het DKO-kompas

Heb je een vraag?

Elke Cou­vreur
02 50 65 073

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina