Header DKO © Kunst­aca­de­mie Wet­te­ren, Filmkunst

Samen met directeursverenigingen, leraren en directies ontwikkelde OVSG nieuwe leerplannen. Je vindt deze leerplannen in ons handige DKO-kompas. Dat is een praktijkgerichte online tool die je inspireert en op weg helpt om de nieuwe onderwijsdoelen te realiseren en evalueren.

Leerplan beeldende en audiovisuele kunsten

Het Speel­veld is een open leer­plan dat uit­no­digt tot onder­zoek. Niets staat vast. Het laat ruim­te aan het aca­de­mie­team voor over­tui­gin­gen, eigen invul­ling en verbeelding.

Lees verder

Leerplannen podiumkunsten

Voor elk domein in de podi­um­kun­sten – Dans, Muziek en Woord­kunst-Dra­ma – bie­den we een leer­plan aan. Alle leer­p­lan­doe­len zijn gecon­cor­deerd met de basis­com­pe­ten­ties en de beroeps­kwa­li­fi­ca­tie­dos­siers van de Vlaam­se over­heid. Deze leer­plan­nen podi­um­kun­sten kre­gen goed­keu­ring tot sep­tem­ber 2026.

Lees verder

Vind inspiratie in het DKO-kompas

Het DKO-kom­pas zet jouw aca­de­mie op weg om de onder­wijs­doe­len, basis­com­pe­ten­ties en beroeps­kwa­li­fi­ca­ties te ver­ta­len naar je artis­tiek-peda­go­gisch pro­ject. Het helpt je om leer­p­lan­doe­len te con­cre­ti­se­ren naar je eigen les­sen. Het DKO-kom­pas is een inspi­re­rend en han­dig instru­ment voor elk leer­plan van het deel­tijds kunstonderwijs.

Lees verder

Curriculumimplementatie in deeltijds kunstonderwijs

Wan­neer je met het vol­le­di­ge team leer­p­lan­doe­len naar de les­prak­tijk con­cre­ti­seert, krijg je een zicht wat er te leren valt, werk je aan onder­lin­ge samen­hang en con­ti­nu­ï­teit, ver­bind je de doe­len met een gedeel­de taal en zet je belang­rij­ke stap­pen rich­ting een opti­ma­le leer­lin­gen­be­ge­lei­ding en kwaliteitszorg.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina