Leer­plan beel­den­de en audio­vi­su­e­le kunsten

Het Speel­veld is een open leer­plan dat uit­no­digt tot onder­zoek. Niets staat vast. Het laat ruim­te aan het aca­de­mie­team voor over­tui­gin­gen, eigen invul­ling en verbeelding.

Het leer­plan Het Speel­veld voor de beel­den­de en audio­vi­su­e­le kun­sten kwam tot stand door samen­wer­king tus­sen OVSG en Denk­Beeld. Het is bestemd voor alle oplei­din­gen van dit domein.

Het leer­plan is een uit­gangs­punt en staat in rela­tie tot het artis­tiek-peda­go­gisch pro­ject van de aca­de­mie. Van­uit het aca­de­mie­spe­ci­fie­ke DNA vindt het leer­plan door­wer­king’ tot de atelierpraktijk. 

Het leer­plan maakt een onder­scheid tus­sen leren en vorming.

 • Leren wordt gel­inkt aan acti­vi­tei­ten die de inzet­baar­heid van leer­lin­gen verhogen.
 • Vor­ming gaat bre­der – als leraar leg je din­gen ter tafel’ en laat je toe dat leer­lin­gen zelf bete­ke­nis geven aan de leer­in­hou­den en de beeldelementen.

Het Speel­veld biedt een kader waar­in lerenden …

 • van­uit een spe­ci­fie­ke behoef­te en een spe­ci­fie­ke context
 • een tra­ject in een aca­de­mie start
 • en daar­mee stopt wan­neer aan die behoef­te, naar eigen inzicht en aan­voe­len, is voldaan.

Ieder­een die de leer­p­lan­doe­len nastreeft is een win­naar. De cir­kel­ra­ce is daar­om een ster­ke metafoor.

Leer­vel­den

Het leer­plan han­teert een­vou­dig gefor­mu­leer­de en open leerplandoelen.

Bin­nen het cir­kel­vor­mi­ge speel­veld situ­e­ren zich de kern­on­der­de­len die we omschrij­ven als leer­vel­den. Dit zijn gebie­den waar­in leer­mo­men­ten moge­lijk zijn.

 • Artis­tie­ke of beel­den­de moge­lijk­he­den zoeken
 • Een idee concretiseren
 • Pro­ces en pro­duct verbinden
 • In dia­loog treden
 • Creatie(s) een plaats geven of ontsluiten
 • Een refe­ren­tie­ka­der opbouwen

De 6 leer­vel­den situ­e­ren zich rond de leer­ling en zijn of haar moti­va­tie, enga­ge­ment en zelf­stan­dig­heid. Zo biedt Het Speel­veld ruim­te om op zoek te gaan naar de eigen­heid van elke leerling.

Doel­stel­lin­gen vor­men de lei­draad of het ori­ën­ta­tie­punt en laten ruim­te voor expe­ri­ment. De con­text waar­in dit gebeurt, evo­lu­eert van een vei­li­ge omge­ving naar een min­der ver­trouw­de omge­ving, en dat bin­nen de aca­de­mie, maar ook erbui­ten. Denk daar­bij bij­voor­beeld aan uit­stap­pen of tentoonstellingen.

Ook inhou­de­lijk evo­lu­eert de beeld­taal van eer­der een­vou­dig naar com­plex. Lera­ren geven leer­lin­gen de nood­za­ke­lij­ke bege­lei­ding, maar zijn er ook op gericht om die onder­steu­ning zo snel moge­lijk los te laten. De leer­ling leert zelf keu­zes maken, falen, door­zet­ten en ont­wik­kelt zo een eigen beeldtaal.

Inspi­ra­tie in DKO-kompas

Ons DKO-kom­pas bevat heel wat inspi­ra­tie om jou en je team te hel­pen bij de ver­ta­ling van de doe­len op maat van je aca­de­mie-eigen pro­ject en con­text, onge­acht het leer­plan waar­mee je werkt. Het helpt leer­krachten­teams om leer­p­lan­doe­len te con­cre­ti­se­ren naar de eigen les­sen. Je kan er ook alle OVSG-leer­plan­nen downloaden.

Raadpleeg het DKO-kompas Meer info

Heb je een vraag?

Elke Cou­vreur
02 50 65 073

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina