Kleu­ter­on­der­wijs Lager onder­wijs Secun­dair onderwijs Deel­tijds kunstonderwijs

Wijs omgaan met digi­ta­le media

Je leert de digi­ta­le uit­da­gin­gen, waar onze leer­lin­gen mee wor­ste­len, ken­nen en er in jouw klas­prak­tijk prak­tisch mee omgaan. 

Over de opleiding

Een media­wij­ze leer­ling beweegt zich actief, cre­a­tief, kri­tisch en bewust in de geme­di­a­ti­seer­de samen­le­ving van van­daag en morgen.

In deze vor­ming maak je ken­nis met de digi­ta­le uit­da­gin­gen waar de kin­de­ren mee gecon­fron­teerd wor­den en de ver­ta­ling hier­van in de nieu­we leer­lijn media­wijs­heid. Je ont­dekt wel­ke ken­nis en vaar­dig­he­den nodig zijn om met deze digi­ta­le uit­da­gin­gen om te gaan. Je leert ook metho­die­ken en werk­vor­men gebrui­ken om gericht met jouw leer­lin­gen aan de slag te gaan.

Voor wie

School­teams

Pro­gram­ma

Tij­dens deze vor­ming leer je:

  • de leer­lijn media­wijs­heid kennen;
  • ver­woor­den wat media­wijs­heid is, aan de hand van het digi­taal competentiemodel; 
  • de media­wij­ze uit­da­gin­gen ken­nen waar de leer­lin­gen mee worstelen; 
  • idee­ën en werk­vor­men gebrui­ken om met de uit­da­gin­gen om te gaan in de klas.

Prijs­in­for­ma­tie

Prijs voor leden Prijs voor niet-leden Sessietijd Cursuscode
645 euro 709,5 euro 3 uur NICT A2

Vraag hier je team­ses­sie aan voor hui­dig school­jaar. We nemen snel con­tact met jou op om deze in te plannen.

Vraag je teamsessie aan voor 2022-2023

Vraag hier je team­ses­sie al aan voor het school­jaar 2023-2024.
Tus­sen 4 mei en 5 juni zijn er ver­schil­len­de planda­gen waar­op we de nieu­we aan­vra­gen ver­de­len bin­nen het vor­mings­team. We con­tac­te­ren jou zo snel moge­lijk na de plandagen.

Vraag je teamsessie aan voor 2023-2024

Praktisch

Teamvorming
Bij jou op school tijdens een pedagogische studiedag

Heb je een vraag?

Greet Gul­de­mont
02 506 50 99

Verdiep je verder

ICT

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina