Samenwerking met het CLB

Het decreet leerlingenbegeleiding geeft de school de regie in handen om de samenwerking met het CLB te formaliseren. Een samenwerkingsovereenkomst met het CLB, als belangrijke partner van de school, is een verplichting. Het initiatief ligt in handen van de school. Alle aspecten die vanuit de regelgeving worden opgelegd, moeten in het samenwerkingscontract staan.

Lees verder

Oprichten en aansluiten bij een leersteuncentrum

Er zijn acht leersteuncentra die worden ingericht door het gemeentelijk en stedelijk onderwijs. Elke school gewoon onderwijs kiest met welk leersteuncentrum ze wil samenwerken. 

Lees verder

Een Kunstkuurproject aanvragen

Een kunstkuurproject is een lokale samenwerking tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs. Met deze lokale samenwerkingsinitiatieven willen we het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de deelnemende leerlingen versterken, een duurzaam delend netwerk tussen de betrokken leerkrachten tot stand brengen voor het organiseren van culturele leeractiviteiten en leerlingen naar het deeltijds kunstonderwijs leiden. De academie ontvangt hiervoor, na goedkeuring, extra middelen en omkadering.

Lees verder

Interlokale vereniging in het deeltijds kunstonderwijs

Een schoolbestuur kan niet zomaar vestigingsplaatsen oprichten op het grondgebied van een andere gemeente. Om structureel onderwijs te organiseren in een andere gemeente, moeten beide gemeentebesturen een samenwerkingsverband aangaan. Samenwerkingsverbanden van gemeentebesturen binnen het Vlaams gewest moeten zich daarbij schikken naar de regels van het decreet over het lokaal bestuur of het decreet op de interlokale onderwijsvereniging (met rechtspersoonlijkheid). De lichtste vorm van samenwerking (zonder rechtspersoonlijkheid) is de interlokale vereniging. Voor samenwerkingen die zich niet beperken tot louter het Vlaams gewest, leggen de betrokken gemeenten de afspraken vast in een contractuele overeenkomst.

Lees verder

Alternatieve leercontext in het deeltijds kunstonderwijs

Een leerling in het deeltijds kunstonderwijs kan voor een deel van zijn opleiding (bijvoorbeeld een bepaald vak) ervaring opdoen buiten de academie in plaats van lessen te volgen. Dat kan bijvoorbeeld in een harmonieorkest, een theatergezelschap, in een bedrijf of bij een zelfstandig kunstenaar.

Lees verder

Scholengemeenschap, scholengemeenschapsinstelling en interlokale onderwijsvereniging

Samenwerken tussen onderwijsinstellingen/​schoolbesturen wordt vaak aangemoedigd en/​of gefaciliteerd door de onderwijsregelgeving. Soms is het eerder uit noodzaak. Zo kennen we de scholengemeenschappen in het leerplichtonderwijs, de vestigingsplaatsen in het deeltijds kunstonderwijs, binnenkort de leersteuncentra… Grosso modo kent het gemeentelijk onderwijs twee soorten samenwerkingsverbanden: de interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en de interlokale onderwijsvereniging met rechtspersoonlijkheid.

Lees verder

Schoolraad

Schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 via het decreet van 2 april 2004 betreffende participa-tie en de Vlaamse Onderwijsraad (hierna Participatiedecreet genoemd). 

Het Participatiedecreet is zowel van toepassing op het gewoon als op het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. De regelgever voorziet in de mogelijkheid van het opstarten van een ouder-raad, een pedagogische raad en een leerlingenraad wanneer er een voldoende vraag was.

Lees verder

Lerarenplatform

Het lerarenplatform biedt jonge leerkrachten een beter loopbaanperspectief. Startende en tijdelijke leerkrachten hebben binnen een lerarenplatform meer werkzekerheid.

Wie in het lerarenplatform stapt, heeft werkzekerheid vanaf 1 september tot het einde van het schooljaar.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina