Een Kunstkuurproject aanvragen

Een kunstkuurproject is een lokale samenwerking tussen academies en scholen voor basisonderwijs, secundair of hoger onderwijs. Met deze lokale samenwerkingsinitiatieven willen we het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de deelnemende leerlingen versterken, een duurzaam delend netwerk tussen de betrokken leerkrachten tot stand brengen voor het organiseren van culturele leeractiviteiten en leerlingen naar het deeltijds kunstonderwijs leiden. De academie ontvangt hiervoor, na goedkeuring, extra middelen en omkadering.

Deze informatie is enkel beschikbaar voor OVSG-leden. Meld je aan om dit te raadplegen. Meer over je OVSG-account vind je hier.

Meld je aan

Wat doet het schoolbestuur?

Een schoolbestuur kan na vakbondsonderhandeling beslissen om een of meerdere van zo’n samenwerkingsprojecten met basis-, secundair- of hoger onderwijs aan te vragen.

Voor de concrete start van het initiatief sluiten de betrokken schoolbesturen ook een samenwerkingsovereenkomst met elkaar af voor drie schooljaren.

Procedure bij een kunstkuurproject

Als je een project wil starten, dien je je dossier ten laatst op 15 februari online in voor de website van Cultuurkuur. Zowel de academie als de school/​instelling moeten de aanvraag ondertekenen. De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) adviseert hierna je dossier. Na het advies van de Vlor beoordelen 2 medewerkers van het departement onderwijs, 1 afgevaardigde van de Vlor en 2 experten uit de onderwijs- of socioculturele sector de aanvraag. Zij houden bij deze beoordeling rekening met het advies van de Vlor. Je dossier wordt daarna samen met de verschillende adviezen aan de minister bezorgd, die ten laatste op 15 mei een beslissing neemt. Beide partners (academie en partnerschool) worden via mail op de hoogte gesteld van de beslissing. Een goedgekeurd project start op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Wanneer het project wordt afgekeurd, ontvang je feedback. Met deze feedback kan je aan de slag gaan om het project het volgende schooljaar opnieuw in te dienen. 

Wanneer het project stopt, moet je dit melden via deeltijdskunstonderwijs.​agodi@​vlaanderen.​be.

Je kan jaarlijks vragen om je project op- of neer te schalen. Hiervoor stuur je voor 15 februari een gemotiveerde aanvraag naar kunstkuur@​ond.​vlaanderen.​be.

Hoe helpt OVSG jou?

Voor je je project indient, leest OVSG graag je aanvraagdossier door. Omdat onze medewerker niet rechtstreeks betrokken is bij het opstellen van het dossier kan hij vanuit zijn externe bril’ beter beoordelen of de speerpunten die je beschrijft in het dossier voldoende duidelijk zijn en in het oog springen. Onze feedback kan je helpen om de kwaliteit van je dossier te verhogen, maar is natuurlijk geen garantie op een gunstig advies.

Stuur ons tijdig je dossier door (ten laatste 15 januari), zodat we het grondig kunnen bekijken. Zo is er nog voldoende tijd om, indien nodig, met jou in gesprek te gaan en je dossier nog wat aan te passen.

Wil je ons vroeger betrekken bij je aanvraag? Neem dan zeker contact met je OVSG-Anker voor ondersteuning in het opmaaktraject.

Bezorg je dossier aan OVSG

Inhoud van de aanvraag

Je online aanvraag bevat de volgende elementen:

 • Het gemiddeld aantal leerlingen/​studenten dat betrokken is bij het project per schooljaar en hoe je de omkadering zal inzetten. 
 • een omschrijving van waarom je de samenwerking tussen de academie en de partnerschool aangaat (4000 tekens); 
 • een omschrijving van hoe je de samenwerking tussen de academie en de partnerschool zal uitwerken (4000 tekens)
 • of je zal samenwerken met een externe partner. Indien ja, een omschrijving van de rol van die partner (1000 tekens);

Maak de criteria waarop je beoordeeld wordt voldoende zichtbaar. In de online aanvraag staan hulpvragen vermeld en verwijzingen naar de inhoudelijke criteria. De online aanvraag maakt het niet mogelijk om te werken met afbeeldingen, bijlages of opgemaakte teksten. Alles moet duidelijk zijn in een gebalde tekst.

Voorbeeld online aanvraag

Criteria

Inhoudelijke criteria

De wijze waarop het delen, aanwenden en verhogen van expertise tussen leerkrachten en eventueel een externe partner op de klasvloer tot stand komt.

 • Toon aan dat de expertisedeling aan de orde is, tussen de partners op de klasvloer, maar ook over de hele school en academie. Dit zowel horizontaal (graadsniveau) alsook verticaal (hele school/​academie).
 • Toon aan dat alle partners na het project meer zullen kunnen dan voordien.
 • Deze expertisedeling gebeurt ook/​zeker/​voornamelijk op de klasvloer.

Het aanwezig zijn van een gezamenlijke inschatting van de beginsituatie inzake kunst- en cultuureducatie van de school voor basis-, secundair of hoger onderwijs, daarbij kan het voorstel zich baseren op de eerdere kunst- en cultuurervaringen van de school.

 • Toon aan dat het project rekening houdt met de beginsituatie (kunst- en cultuureducatie) en leg linken met de school- en cultuurvisie. Toon dit aan met concrete en relevante voorbeelden. Toon ook aan dat deze visie gedragen is door heel het team.
 • Maak ook heldere doelstellingen. Het eerste jaar is duidelijk uitgewerkt. Er wordt een opstap gemaakt naar het 2de en 3de jaar.

De mate waarin het voorstel tegemoetkomt aan de specifieke behoeften en context van de scholen, de instellingen voor hoger onderwijs en de academie in kwestie.

 • Toon aan dat het project op maat van de partners is geschreven (specifieke behoeften en context).

Het potentieel van het voorstel om leerlingen basis- of secundair onderwijs naar het deeltijds kunstonderwijs toe te leiden.

 • Toon aan hoe je dit faciliteert. Door lessen te geven in de gebouwen van de academie? Krijgt de academiewerking een plaats in het project? Monitor je de toeleiding (bv bij start en na 1, 2 en 3 jaar gaan x leerlingen naar het dko).

Het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de betrokken leerlingen basisonderwijs of secundair onderwijs versterken. 

Het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de studenten hoger onderwijs versterken met het oog op hun latere professionele activiteiten. 

De mate waarin de leeractiviteiten die het cultureel bewustzijn en de culturele expressie verhogen, worden geïntegreerd in, of aansluiten bij de reguliere lespraktijk van de scholen of de instellingen voor hoger onderwijs in kwestie.

 • Leg linken met het (A)PP van de academie en partnerschool. Leg linken naar de verschillende onderwijsdoelen. Verwijs naar de bestaande schoolcultuur.
 • Toon aan dat je in je aanvraag aandacht hebt voor het cultureel bewustzijn en expressie, en dat dit over de vakken heen geïntegreerd wordt. Er is ook een duidelijke koppeling naar de relevante muzische leerdoelen, maar ook andere leerdoelen worden geïntegreerd.
 • Toon aan dat verschillende culturele vaardigheden en cultuurdragers hun plaats krijgen. Er is aandacht voor culturele reflectie. Raadpleeg hiervoor de website van cultuurkuur.
 • Zorg voor een heldere planning: welke doelgroep, welke lessen/​vakken, hoeveel lestijden, wat doe je binnen de lesuren? Zijn er activiteiten buiten de lesuren?
 • Vermeld duidelijk welke muzische domeinen je aanpakt.
 • Vermeld ook hoe je het structureel overleg en reflectie aanpakt tussen de leerkrachten.
 • Wees zo concreet mogelijk.

De relevante deelname van een externe partner aan het samenwerkingsinitiatief

 • Toon de meerwaarde aan van je externe partner voor je lokale samenwerking.
 • Wist je dat je een dynamoproject kan aanvragen voor de samenwerking met een externe partner? Hou dan wel rekening met de eigen doelstellingen en criteria van een dynamoproject!

Een duurzaam delend netwerk tussen leerkrachten basisonderwijs, secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs voor het organiseren van culturele leeractiviteiten tot stand brengen.

 • Er is nagedacht over hoe het project blijft nazinderen na de 3 jaar samenwerking. Kan je op elkaar blijven rekenen? Hoe wordt de verworven expertise geborgen en blijvend gedeeld?

Meetbare criteria

Naast de inhoudelijke criteria, zijn er ook nog 3 meetbare criteria.

Gelijke kansen indicatoren

Op het eindcijfer van de jury wordt de SES/GOK indicator verrekend (het percentueel aandeel van de leerlingen die beantwoorden aan de leerlingkenmerken) Je vindt deze data op dataloep.

Herhaling samenwerking

Aanvragen van partners die in het verleden al goedgekeurde samenwerkingen hadden, worden gepenaliseerd met 2 punten.

Evenwichtige verdeling over de onderwijsnetten.

Hierop heb je als aanvrager geen invloed.

Meer info

Op de website van kunstkuur vind je heel wat info, achtergronden en inspiratie. Bij de opmaak van een project zijn volgende pagina’s zeker te moeite om te bekijken: 

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 27 november 2023.

Heb je een vraag?

Bart Jonkers