Schoolreglement

Elke school beschikt over een schoolreglement dat de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, ouders en de school (schoolbestuur) regelt. Het bevat belangrijke informatie zoals enkele praktische afspraken over kostenbeheersing, afwezigheden, schoolloopbaan,…

Jaarlijks stellen we een model van schoolreglement, aangepast aan de meest recente regelgeving, voor het basis- en secundair onderwijs ter beschikking. Eveneens vind je hieronder een model van gemeenteraadsbesluit.

Lees verder

Academiereglement

Het decreet deeltijds kunstonderwijs bepaalt dat het schoolbestuur met ingang van 1 september 2018 voor elk van zijn academies een academiereglement moet opstellen met daarin een aantal verplichte vermeldingen. Het academiereglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en de leerlingen/​ouders vast. Een leerling kan pas worden ingeschreven nadat hij zich akkoord heeft verklaard met het academiereglement. 

Lees verder

Afsprakenkader deconnectie

In september 2022 spraken de sociale partners een globaal kader af rond het gebruik van digitale middelen in onderwijsinstellingen. Dit kader geeft gevolg aan een Europese verplichting.

Vanuit dit globaal kader maak je lokaal afspraken met concrete invulling voor jouw school/​academie/​centrum rond deconnectie.

Het lokaal afsprakenkader wordt uiterlijk 1 september 2023 als bijlage opgenomen bij het arbeidsreglement en school-, academie- of centrumreglement, na onderhandelingen in het lokaal comité.

We reiken naast de verplichte thema’s ook nog extra denkpistes aan ter inspiratie.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina