Afsprakenkader deconnectie

In september 2022 spraken de sociale partners een globaal kader af over het gebruik van digitale middelen in onderwijsinstellingen. Dit kader geeft gevolg aan een Europese verplichting.

Vanuit dit globaal kader maak je lokaal afspraken met concrete invulling voor jouw school, academie of centrum over deconnectie.

Het lokaal afsprakenkader wordt uiterlijk 1 september 2023 als bijlage opgenomen bij het arbeidsreglement en school-, academie- of centrumreglement, na onderhandelingen in het lokaal comité.

Naast de verplichte thema’s vind je hier ook extra denkpistes ter inspiratie.

Enkele speerpunten

De afspraken rond digitale communicatiemiddelen hebben als doel deze middelen te kunnen inzetten om zowel onderwijspersoneel als leerlingen/​cursisten en ouders te ontlasten, niet te belasten.

Het lokale afsprakenkader krijgt een duidelijke plaats binnen het preventieve welzijnsbeleid van je onderwijsinstelling. Het besteedt voldoende aandacht aan de impact van (de)connectiviteit op het psychosociaal welzijn, sensibiliseert over het belang van deconnectiviteit, en streeft een gezonde schoolcultuur na rond dit thema.

Digitale communicatiemiddelen worden doorgaans gebruikt door alle actoren in een onderwijsinstelling. Bij het opmaken van (het) lokale afsprakenkader(s) betrek je daarom, naast het personeel, ook alle andere betrokken actoren of hun vertegenwoordigers (leerlingen, cursisten, ouders,…).

Daarnaast zorg je ervoor dat alle actoren over voldoende informatie en kennis beschikken om de communicatiemiddelen op een correcte manier en volgens het lokale afsprakenkader te gebruiken. Hiervoor integreer je opleidingen in je professionaliseringsplan.

Voorzie ook de nodige faciliteiten zodat je personeelsleden, leerlingen en cursisten, in de onderwijsinstelling tijdens de schooluren toegang hebben tot, en gebruik kunnen maken van, de digitale communicatiemiddelen.

Minimaal kader

In het lokale afsprakenkader worden minimaal volgende thema’s opgenomen:

 • beheersbaar houden berichtenstroom
 • timing van het versturen van berichten
 • timing van het lezen en beantwoorden van berichten
 • gebruik van sociale media binnen een professionele context
 • communicatie en bereikbaarheid bij ziekte
 • communicatie en bereikbaarheid bij deeltijds werken
 • communicatie en bereikbaarheid bij overmacht en tijdens noodsituaties
 • communicatie en bereikbaarheid tijdens vakantieperiodes

Stappenplan

 1. Breng je huidige werking en afspraken rond communicatie in kaart.
 2. Bevraag de noden en de verwachtingen rond dit thema.
 3. Toets dit met de verplichte thema’s uit het afsprakenkader en vul dan eventueel aan met relevante afspraken.
 4. Bekijk dit als connecties tussen de verschillende personen/​stakeholders (administratie, directie, beleidsmedewerkers, vakgroepen/​teams, leerkrachten, leerlingen, ouders, schoolbestuur… ).
 5. Denk hierbij aan verschillen in arbeidstijden/​rusttijden en neem ook verlofstelsels en afwezigheden mee.
 6. Wees waakzaam voor de welzijnsrisico’s.
 7. Integreer je afspraken in je reglementen en maak deze afspraken ook zichtbaar.
 8. Gebruik deze oefening in je kwaliteitsbeleid (cfr. kwaliteitsverwachting uit het OK De school ontwikkelt en voert een doeltreffend beleid met het oog op de fysieke en mentale veiligheid van de leef-, leer- en werkomgeving’).

Achtergrond over deconnectie

Definitie deconnectie’ federaal

Op federaal niveau werd op 1 februari 22 het recht op deconnectie opgenomen in het federale ambtenarenstatuut.

Een personeelslid kan enkel worden gecontacteerd buiten de normale arbeidstijd wanneer het gaat om uitzonderlijke en onvoorziene aangelegenheden waarbij actie vereist is die niet kan wachten tot de volgende arbeidsperiode of indien hij wordt aangeduid voor een wachtdienst.

Het personeelslid mag geen nadelen ondervinden wanneer hij buiten zijn normale arbeidstijd zijn telefoon niet opneemt of werkgerelateerde berichten niet leest.

Vanuit de onderwijsbril

Leerkrachten en ander onderwijspersoneel hebben schooltijd’ (de tijd die gewerkt wordt in de klas/​school/​academie/​centrum).

Maar personeelsleden hebben ook tijdstippen, voor of na deze schooltijd, waarop ze geacht worden bereikbaar te zijn voor communicatie of om afspraken te maken. De verwachte bereikbaarheid in deze tijd wordt best duidelijk omschreven.

Communicatie buiten deze schooltijd’ kan, wanneer er geen of minder goede afspraken zijn, conflicteren met het recht op rust- of hersteltijd.

Technostress

Door de vele digitale communicatiemiddelen ontstaat er een nieuw fenomeen: technostress.

Enkele voorbeelden:

 • Extra stress door berichten/​informatie op momenten waarop je niet aan het werk bent.
 • Een overload aan informatie die je eerst moet verwerken voor je echt aan de slag kan.
 • Platformen waarmee je moet werken zonder de juiste opleiding/​kennis. Hierdoor lijken ze een last.
 • Stress omdat je schrik hebt voor alle informatie die op je af zou kunnen komen.
 • Stress omdat je niet weet of je volgens de verwachtingen reageert.
 • Stress omdat je niet weet of je mee bent met alle communicatie. (FOMO - fear of missing out)
 • Meldingen verstoren je concentratie waardoor je een gebrek aan focus kan ervaren.
 • Het gevoel dat je in je rusttijd je niet kan deconnecteren van je werk.

Concrete voorbeelden

 • Je directeur stuurt je op zondag een heleboel opdrachten voor de komende week. Zelfs al moét je hierop niet reageren in het weekend, je bent hier mentaal mee bezig.
 • Een collega heeft een geweldig idee voor het schoolfeest en zet dit op jullie whatsappgroepje. 3 andere collega’s vinden dit geweldig en bouwen hierop verder. Jij zit gezellig te dineren op restaurant en kan niet mee brainstormen.
 • Ouders sturen een half uur voor de start van de les nog een heel lange mail met bezorgdheden over hun kind met de vraag om dit mee te nemen in je les. Je hebt geen tijd om de mail grondig te analyseren en te verwerken.
 • Tijdens je les ontvang je een mail van je vriendengroep met een doodle om zo snel mogelijk eens samen te gaan pickleballen’.
 • Een collega maakt een tekst op om te gebruiken als uitnodiging voor het schoolfeest. Hij stuurt een mail en vraagt aan iedereen wat ze ervan vinden. Iedereen beantwoordt de mail (al dan niet via antwoord allen’) en er ontstaat een heel warrige en gefragmenteerde mailconversatie.

Suggesties

Betrek de stakeholders bij de opmaak van de afspraken en toets deze afspraken regelmatig (en deze welzijnscheck mag breder dan deconnectie gaan).

 • Door regelmatig na te denken en bij te sturen met heel het team/​alle betrokkenen, kan je een gedragen beleid uitwerken in een veranderende context.
 • Leg de verschillende verwachtingen naast elkaar en kom zo tot een gedragen beleid.
 • Neem momenten op in je kader waarop je de afspraken evalueert en daarna eventueel bijstuurt.

Soorten communicatie en verschillende kanalen

 • Maak duidelijke afspraken voor de verschillende soorten communicatie die tussen de verschillende stakeholders gevoerd wordt:
 • Wat is dringend, wat is informatief?
 • Weeg af via welk kanaal je deze specifieke communicatie best voert.

Leidinggevenden

 • Maak afspraken wanneer en waarvoor je beschikbaar bent.
 • Geef als eerste het goede voorbeeld rond de deconnectie.

Opleidingen en bewustmaking

 • Deel intern en extern goede en minder goede ervaringen.
 • Zorg dat iedereen bewust is van het fenomeen deconnectie. Voor sommigen voelt deconnecteren juist aan als een probleem. Neem ook dit mee in je parcours om tot afspraken te komen.
 • Voorzie opleidingen rond het gebruik van digitale tools, info rond deconnectie of workshops rond zaken zoals getting things done’ of andere kaders rond timemanagement.

Hulpmiddelen

Er zijn heel wat technologische hulpmiddelen om te helpen bij deconnectie.

 • e mailprogramma kan je helpen met het uitgesteld afleveren van je mail.
 • Een out-of-office geeft aan dat je geen snelle reactie moet verwachten in het weekend.
 • Er zijn systemen die de mails op bepaalde tijdstippen op serverniveau tegenhouden en dan later (of zelfs niet meer) versturen.
 • Gebruik andere kanalen voor privé dan voor werkgerelateerde communicatie. Gebruik ook een professioneel mailadres naast een privé mailadres. Gebruik je device van de school/​academie/​centrum voor werk, je eigen device voor privé.
 • In veel apps kan je aangeven of je beschikbaar bent voor communicatie, of afwezig/​bezet bent.
 • Bepaal of je een melding van een bericht auditief wil, via een weg te klikken melding op je scherm of enkel via een klein icoontje onderaan je scherm.
 • Laat mails direct in een eigen map toekomen om ze later rustig te kunnen nalezen.
 • Sommige berichten moeten direct verstuurd worden, andere kunnen dagelijks of wekelijks geclusterd worden. 1 gerichte nieuwsbrief is soms beter dan 20 mails.
 • Zet onnodige meldingen af: bv je geconnecteerde deurbel heeft geen zin als je in je klas lesgeeft.
 • Denk na of je synchroon of asynchroon wil communiceren, en gebruik dan de juiste middelen, al dan niet digitaal, fysiek of hybride.
 • Gebruik de juiste tool voor het juiste doel. Samenwerken aan een tekst doe je in een gedeeld document en niet in een e-mail, chatberichten sturen doe je dan weer in een communicatie app en niet in een gedeeld document.
 • Gebruik de gesprekken rond dit afsprakenkader in je school/​academie/​centrum, om eventueel andere zaken dan deconnectie, te capteren en te verankeren in je welzijnswerking

GDPR

Betrek je DPO om te kijken of je afspraken GDPR-proof zijn.

Inspiratie voor de verplichte thema’s binnen het afsprakenkader

Hoe houdt de school de berichtenstroom beheersbaar?

Organisatie

 • Welke kanalen gebruik je en voor welke type communicatie? (En zie later: welke verwachtingen zijn er rond antwoorden binnen het kanaal?) Geef je duidelijk aan welke kanalen je gebruikt voor dringende communicatie? Zijn deze afspraken (zoals het centrale mailadres en telefoonnummer) makkelijk terug te vinden?
 • Welke communicatie probeer je te bundelen? Stuur je bv nieuwsbrieven op vastgelegde tijdstippen en met welke frequentie?
 • Maak je afspraken rond mailetiquette? Hoe vermijd je dubbele communicatie? Geef je bv duidelijk aan waarover je communicatie gaat, de urgentie, de verwachtingen rond antwoorden?

Directie

 • Maak je een duidelijke indicatie van urgentie? Ben je je bv bewust welke communicatie je bundelt, of welke je juist gericht verstuurt?
 • Heb je afspraken rond welk kanaal er gebruikt wordt voor de interne communicatie?
 • Voorzie je opleidingen rond de verschillende platformen/​systemen voor het personeel? Of maken jullie de keuze om alles via één platform te doen?
 • Maak je je communicatie helder? Bv door duidelijke het onderwerp te vermelden?

Team (werkgroep/​vakgroep)

 • Maak je afspraken binnen de vak-/werkgroep over welk kanaal voor iedereen haalbaar is? Welke verwachtingen er zijn? Is de inhoud achteraf (indien nodig) makkelijk raadpleegbaar?

Personeel

 • Welke afspraken maak je rond de communicatie met je leerlingen/​ouders? Wordt er een onderscheid gemaakt in type communicatie? Zijn deze afspraken gekend en raadpleegbaar? Hou je rekening met de ontvanger? Voorzie je bv een platform vanuit de school/​academie/​centrum?
 • Stuur je de communicatie vanuit de organisatie ook structureel door naar het voltallige personeel? Is dit ter info, of is dit het enige moment dat ze deze communicatie ontvangen?
 • Wat doe je wanneer je je leerlingen/​ouder niet kan bereiken?
 • Welke afspraken zijn er rond het gebruik van persoonsgegevens? Worden bv telefoonnummers gedeeld? Onder collega’s? Met ouders?

Leerlingen/​ouders

 • Kunnen ouders de leerkrachten bereiken via hun professioneel mailadres of het afgesproken communicatieplatform (bv Smartschool, …)?
 • Voorzie je opleiding/​documentatie voor de leerling/​ouder rond het gebruik van de specifieke kanalen?

Zijn er afspraken over de bereikbaarheid en de berichtenstroom (verzenden, lezen en beantwoorden) tijdens en na de schooltijd?

Organisatie

 • Neem je in het afsprakenkader op wanneer de verschillende communicatiekanalen actief’ zijn? Bv hoe er omgegaan wordt met de tijd van beantwoorden? Bv binnen de 4 werkdagen? Stuur je als antwoord binnen een redelijke termijn ook een ontvangstmededeling wanneer een definitief antwoord langer kan duren
 • Maak je bekend dat de mails in de centrale mailbox verwerkt worden tijdens de openingsuren van het secretariaat?
 • Zijn de openingstijden van je organisatie bekend of de momenten waarop je bereikbaar bent? Staan deze bv op je website? Zijn dit de schooluren?
 • Heb je een voicemail op je centraal telefoonnummer? Welke boodschap geeft deze?
 • Gebruik je een out-of-office reply? Wanneer je gebruik je deze? Is er een standaard ontvangst reply?
 • Heb je een communicatiekanaal afgesproken voor dringende communicatie?
 • Hou je rekening met het moment van versturen?

Directie

 • Geef je in je communicatie aan binnen welke (realistische) termijn je een antwoord wenst?
 • Welk communicatiekanaal gebruik je met je personeel wanneer je dringend contact wil?

Team (werkgroep/​vakgroep)

 • Maak je duidelijke afspraken rond de wijze van communiceren binnen een vak- of werkgroep? Bv hoe ga je respectvol om met elkaars weekplanning?

Personeel

 • Welke frequentie wordt verwacht voor het lezen van de professionele mail? Dagelijks? Minstens om de twee dagen?
 • Welke tijd wordt er verwacht voor een geven of ontvangen van een antwoord? Bv Minstens elke werkdag de mail checken, een antwoord formuleren binnen de 2 werkdagen. Neem je op dat een korte mail met Ik neem het op’ een eerste en duidelijk antwoord kan zijn?
 • Kan een leerkracht zelf bepalen hoe (en wanneer) een ouder/​leerling hem kan bereiken? Waar wordt deze afspraak gecommuniceerd?
 • Verwacht je dat de leerkracht voor de start van de lesopdracht alle mails gelezen heeft? Is dit realistisch?

Leerlingen/​ouders

 • Zijn er afspraken naar de ouders/​leerlingen toe rond de te verwachten/​gewenste reactietijd op communicatie?

Zijn er afspraken over het gebruik in professioneel verband van sociale media door personeelsleden?

Organisatie

 • Gebruikt de organisatie sociale media? Welke? Welke soort communicatie gebeurt er op welk kanaal? Bv promo, info, …
 • Wordt het kanaal enkel gebruikt om te posten of worden ook de chatfuncties gebruikt?
 • Is iedereen op de hoogte van de GDPR rond het gebruik van sociale media?

Directie

 • Gaat het over schoolbrede afspraken?
 • Is er een gedeelte van het personeel wie dit kan gebruiken? Zijn er afspraken over welke personeelsleden dit gaat en weten ouders/​leerlingen dit?
 • Welke is de meerwaarde om dit kanaal te gebruiken in professioneel verband?
 • Welke context biedt een meerwaarde om sociale media te gebruiken? (Bv aankondigen van events versus bespreking taken?)

Team (werkgroep/​vakgroep)

 • Worden er gesloten of privé groepen gebruikt onder de collega’s? Kan iedereen hiermee akkoord gaan?
 • Kunnen je leerlingen gebruik maken van deze gesloten kanalen, of zijn ze te jong? Zijn er kanalen die toch kunnen?

Personeel

 • Wat zijn de afspraken rond het gebruik van sociale media als personeelslid? Spreekt een personeelslid uit persoonlijke naam of uit naam van de organisatie? Heeft een personeelslid een voorbeeldfunctie? Mag hij opmerkingen geven over de organisatie? (Deontologische code)
 • Moet een personeelslid de kanalen van de organisatie volgen om op de hoogte te zijn?

Leerlingen/​ouders

 • Communiceer je duidelijk aan leerlingen welke sociale media als communicatiemiddel in schoolverband zijn toegelaten? Geef je door hoe kort op de bal een reactie mag verwacht worden via welk medium?

Welke afspraken maakt de school/​academie/​centrum omtrent bereikbaarheid tijdens ziekte, deeltijds werken, overmacht en noodsituaties en tijdens de vakantieperiodes?

 • Organisatie
  • Noodsituatie:
   • Welke afspraken zijn er opgenomen in het intern noodplan rond crisiscommunicatie?
   • Weet dat bij grotere noodsituaties gsmnetwerken overbelast zijn. Gebruik je dan meerdere kanalen? Zijn deze operationeel?
  • Vakantie:
   • Welke afspraken zijn er om in de vakantie de communicatie op te volgen? (bv inschrijvingen in dko?)
   • Maak je gebruik van je out of office om aan te geven wat de verwachtingen zijn?
  • Deeltijds werken:
   • Worden taken opgedeeld of kan iedereen de eerstelijns vragen beantwoorden?
   • Hoe houden collega’s elkaar op de hoogte om steeds mee te zijn?
  • Ziekte:
   • Hoe geef je aan wanneer de organisatie niet bereikbaar is? Wat als er toch dringende communicatie nodig is? Welke back-up voorzie je?

Directie

 • Wat zijn de verwachtingen rond bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens vakanties?
 • Hoe wordt dit kenbaar gemaakt?
 • Wat bij afwezigheid wegens ziekte? Hoe zit de opdeling taken bij deeltijds werken?
 • Wat zijn de verwachtingen in het interne noodplan rond de taken van de directeur? Doet de directeur de communicatie? Wordt dit gestuurd vanuit de crisiscel?

Team (werkgroep/​vakgroep)

 • Hoe kunnen personeelsleden respectvol omgaan en oog hebben voor de planning tijdens de vakantie/​afwezigheid van collega’s.

Personeel

 • Ziekte:
  • Welke verwachtingen heb je rond het delen van leerlinginfo en de lesplanning die bij het zieke personeelslid is? Staat dit op een plaats die makkelijk toegankelijk kan gemaakt worden voor een vervanger?
  • Welke verwachtingen zijn er over de beschikbaarheid van het zieke personeelslid bv tijdens een langere periode? Moet een personeelslid vragen beantwoorden? Wat wanneer er toch ene dringende vraag is?
 • Deeltijds werken:
  • Hoe gebeurt de communicatie tussen personeelsleden die aan dezelfde klasgroep lesgeven? Wanneer is er overleg? Via welk platform?
 • Vakantie:
  • Welke relevante communicatie wordt er in de vakantie doorgestuurd? Via welk kanaal? Hoeveel op voorhand wordt deze communicatie verstuurd?(bv opstart schooljaar)
  • Hoe vaak moet het professioneel mailadres gecheckt worden? Tussen welke periode wordt er niet gecommuniceerd?
 • Noodsituaties:
  • Hoe worden personeelsleden op de hoogte gehouden bij noodsituaties? Is dit vertrouwelijke communicatie? (Wat wanneer ze zelf gecontacteerd worden door pers? Intern noodplan)

Leerlingen/​ouders

 • Welke contactmogelijkheden zijn er voor leerlingen tijdens de vakantie naar hun leerkracht toe? Naar de organisatie? (bv in dko) Wat tijdens noodsituaties? (Wat zijn de afspraken vanuit het intern noodplan?)

Inspiratie voor de niet-verplichte thema’s binnen het afsprakenkader

Zijn er afspraken over de momenten dat het personeel telefonisch bereikbaar moet zijn?

Organisatie

 • Wanneer is de organisatie telefonisch bereikbaar? Zijn deze momenten terug te vinden?
 • Wat doe je wanneer je de voicemail aan de lijn hebt? Spreek je altijd een boodschap in? Wat vertel je over het moment van terugbellen? Wat als de leerling terugbelt en een andere persoon/​telefooncentrale aan de lijn krijgt?

Directie

 • Zijn er momenten waarop de directeur altijd’ bereikbaar is (behoudens uitzonderlijke gevallen)?
 • Welke afspraken zijn er als je toch met de voicemail wordt geconfronteerd? Spreek je iets in? Stuur je mail of sms? Bel je het secretariaat?

Personeel

 • Wanneer kan het personeel telefonisch bereikt worden? Door wie?
 • Tot op welk niveau worden telefoonnummers bekend gemaakt (Directie? Collega’s? Leerlingen? Ouders?)
 • Is er een noodtelefoonnummer per personeelslid?

Leerlingen/​ouders

 • Ga je de leerlingen en ouders telefonisch contacteren? Voor welke communicatie? Weet je welk telefoonnummer uit de administratieve software bij wie hoort?

Sensibiliseert de schoolleiding om werk en privé duidelijk gescheiden te houden?

Organisatie

 • Zijn deze afspraken te raadplegen? Zijn deze afspraken zichtbaar in de organisatie?

Directie

 • Is er communicatie/​overleg met personeel waar (gezamenlijk?) de grens wordt getrokken? Op welke manier kan je de afspraken zichtbaar maken en structureel evaluatie voorzien?
 • Is dit een onderwerp van overleg in je beleidsteam/​pedagogische raad?

Personeel

 • Worden nieuwe personeelsleden op de hoogte gebracht van de afspraken? Zijn deze afspraken te raadplegen? Zijn deze afspraken zichtbaar in de organisatie

Leerlingen/​ouders

 • Worden nieuwe personeelsleden en leerlingen op de hoogte gebracht van de afspraken? Zijn deze afspraken te raadplegen? Zijn deze afspraken zichtbaar in de organisatie?

Organiseert de schoolleiding opleiding rond gebruik van digitale middelen?

Zie professionaliseringskansen


Leerlingen/​ouders

 • Zijn er opleidingen of documentatie rond bv het gebruikte elektronisch platform?
 • Zijn er initiatieven voorzien voor nieuwe leerlingen en ouders? (Ook eventueel waar nieuwe instroom mogelijk is midden in het schooljaar).

Wordt in de school regelmatig gecommuniceerd omtrent bereikbaarheid?

Organisatie

 • Waar wordt de bereikbaarheid van de organisatie vermeld? Bv website?
 • Is de organisatie voldoende bereikbaar volgens de verschillende partners?

Directie

 • Zie personeel

Personeel

 • Waar vermeld je je bereikbaarheid voor leerlingen, ouders, collega’s? Gebruik je software om je beschikbaarheid aan te geven? Wordt dit ergens kenbaar gemaakt? Werk je graag op afspraak?

Leerlingen/​ouders

 • Weet je als ouder de afspraken rond bereikbaarheid van de leerkrachten en ander personeel?

Zijn er op onze school afspraken over de wijze waarop wij met elkaar communiceren (bv. geen dubbele communicatie, wanneer wordt een communicatie als beëindigd beschouwd, wat is need to know” en wat nice to know”, wanneer in cc of bcc,…)?

Organisatie

 • Gebruik je goede mailetiquette?
 • Hoe maak je in de communicatie duidelijk of het over dringende communicatie gaat of informatieve? Wat is ter info en wat is belangrijk?
 • Hoe zorg je dat de communicatie GDPR-proof is? Wat zet je in de aan, wat in bcc?
 • Hoe kan je het scannen‘van een mail vergemakkelijken om te weten waarover de mail gaat? Gebruik je duidelijke onderwerpen? Maak je meerdere mails wanneer het over verschillende onderwerpen gaat?

Directie

 • Is dit een onderwerp van overleg met je beleidsteam/​pedagogische raad?
 • Neem je dit op met mogelijke experten?
 • Voorzie je professionaliseringskansen voor het personeel? (bv pedagogische studiedag over efficiënt mailgebruik)

Personeel

 • Hebben de personeelsleden een professioneel mailadres? Kan je daar de geadresseerden in aan’ zetten zodat iedereen weet naar wie de communicatie is gegaan en ook iedereen kan beantwoorden? Gebruik je bij communicatie naar meerdere ouders steeds bcc?

Zijn de afspraken omtrent (digitale) communicatie en bereikbaarheid vertaald in het schoolreglement en het arbeidsreglement?

Na vakbondsoverleg worden de afspraken opgenomen als bijlage in de reglementen. Afspraken rond communicatie in de reglementen moeten bekeken worden of ze in de visie van het afsprakenkader passen. Is hierover overleg op niveau scholengemeenschap met als gevolg gezamenlijke afspraken?

Zijn er afspraken op onze school/​academie/​centrum over hoe er met de pauzes wordt omgegaan?

Welke pauzes zijn er tussen (of na) de lesgeeftijd? Hoe worden deze ingevuld? In welke pauzes kan er overleg gepleegd worden? Onder welke voorwaarden?

Is er op onze school/​academie/​centrum een beleid over telewerk?

Directie

 • Heb je met je beleidsteam/​stuurgroep/​pedagogische raad/​… al nagedacht over een beleid hieromtrent? Welke zaken kunnen structureel voorzien worden, welke zijn eerder contextgebonden?

Team (werkgroep/​vakgroep)

 • Worden vak- en werkgroepvergaderingen op de school/​academie/​centrum gehouden? Of plan je dit altijd digitaal?

Personeel

 • Kunnen administratieve medewerkers telewerken?
 • Wordt er verwacht dat administratieve medewerkers dagelijks de algemene mailbox checken?

Is er op onze school/​academie/​centrum een beleid over interactief afstandsonderwijs?

Organisatie

 • Is er een regelgevend kader voor jouw onderwijsniveau?
 • Heeft de school/​academie/​centrum een visie op hybride onderwijs? (Wanneer wordt dit ingezet? Hoe zorgen we dat iedereen kan participeren? Hoe maken we dit kwaliteitsvol?)
 • Heeft de school/​academie/​centrum een visie op hybride werken?

Directie

 • Heb je met je beleidsteam/​stuurgroep/​pedagogische raad/​… al nagedacht over een beleid hieromtrent?

Team (werkgroep/​vakgroep)

 • Welke afspraken maak je rond het delen van het lesmateriaal of de kennis rond het opmaken van het materiaal? Hoe vermijd je dat iedereen hetzelfde lesmateriaal aan het ontwikkelen is? Zijn er goede externe bronnen (Klascement)

Personeel

 • Zijn er afspraken over wie bepaalt wanneer digitale tools ingezet kunnen worden?
 • Hoe wordt er omgegaan met het technisch materiaal op school/​academie/​centrum? Wie beheert dit? Wie staat in voor de eerstelijnshulp?

Leerling/​ouders

 • Wat kunnen ouders verwachten rond het digitale in de school/​academie/​centrum?
 • Welke afspraken zijn er? Stroken deze met de verwachtingen, rechten en plichten?
 • Tot wie kan een leerling/​cursist zich wenden met vragen voor hulp?

Professionaliseringskansen

 • Opleiding rond apps (Outlook, Gmail, ToDo-lijsten, de volledige suite leren gebruiken).
 • Instelling op de devices leren gebruiken (vb notificaties leren beheren).
 • Goede praktijken delen binnen het team (lerend netwerk)..
 • Communicatie leren verwerken en beheersbaar houden (opleiding timemanagement: kaders zoals GTD of andere leren implementeren.)
 • Opleiding tot inzicht krijgen in technostress, digistress, effecten langdurig schermgebruik, etc.
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 16 mei 2023.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst