In het arbeidsreglement neem je informatie op over de organisatie van het werk in je school. Ook de rechten en plichten van personeelsleden worden hierin opgenomen.

Het bestuur en vertegenwoordigers van de werknemers onderhandelen en overleggen over het arbeidsreglement in de onderhandelings- en overlegcomités.

Arbeidsreglement voor personeelsleden opstellen

De wet van 8 april 1965 tot instel­ling van de arbeids­re­gle­men­ten bepaalt dat het school­be­stuur voor zijn per­so­neel een arbeids­re­gle­ment moet opma­ken met daar­in een aan­tal ver­plich­te ver­mel­din­gen. Het arbeids­re­gle­ment legt de rela­tie tus­sen het school­be­stuur en het per­so­neel vast.

Lees verder

Afsprakenkader deconnectie

In sep­tem­ber 2022 spra­ken de soci­a­le part­ners een glo­baal kader af rond het gebruik van digi­ta­le mid­de­len in onder­wijs­in­stel­lin­gen. Dit kader geeft gevolg aan een Euro­pe­se verplichting.

Van­uit dit glo­baal kader maak je lokaal afspra­ken met con­cre­te invul­ling voor jouw school/​academie/​centrum rond deconnectie.

Het lokaal afspra­ken­ka­der wordt uiter­lijk 1 sep­tem­ber 2023 als bij­la­ge opge­no­men bij het arbeids­re­gle­ment en school-, aca­de­mie- of cen­trum­re­gle­ment, na onder­han­de­lin­gen in het lokaal comité.

We rei­ken naast de ver­plich­te thema’s ook nog extra denk­pis­tes aan ter inspiratie.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina