In het arbeidsreglement neem je informatie op over de organisatie van het werk in je school. Ook de rechten en plichten van personeelsleden worden hierin opgenomen.

Het bestuur en vertegenwoordigers van de werknemers onderhandelen en overleggen over het arbeidsreglement in de onderhandelings- en overlegcomités.

Arbeidsreglement voor personeelsleden opstellen

De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen bepaalt dat het schoolbestuur voor zijn personeel een arbeidsreglement moet opmaken met daarin een aantal verplichte vermeldingen. Het arbeidsreglement legt de relatie tussen het schoolbestuur en het personeel vast.

Lees verder

Afsprakenkader deconnectie

In september 2022 spraken de sociale partners een globaal kader af over het gebruik van digitale middelen in onderwijsinstellingen. Dit kader geeft gevolg aan een Europese verplichting.

Vanuit dit globaal kader maak je lokaal afspraken met concrete invulling voor jouw school, academie of centrum over deconnectie.

Het lokaal afsprakenkader wordt uiterlijk 1 september 2023 als bijlage opgenomen bij het arbeidsreglement en school-, academie- of centrumreglement, na onderhandelingen in het lokaal comité.

Naast de verplichte thema’s vind je hier ook extra denkpistes ter inspiratie.

Lees verder

Privacyverklaring personeelsleden

Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten een privacyverklaring hebben. Hierin informeer je de betrokken personen over hoe je met hun gegevens omgaat. Volgens de Europese regelgeving ben je verplicht om een aantal gegevens in de privacyverklaring op te nemen in je arbeidsreglement. OVSG ontwikkelde hiervoor een model.

Lees verder

Vakantieregeling voor leerondersteuners

De regelgeving legt geen jaarlijkse vakantieregeling vast voor de leerondersteuners. De onderwijsverstrekkers kunnen deze centraal of lokaal regelen en wij hebben intussen centraal een akkoord bereikt met de vakorganisaties over een bepaalde vakantieregeling. Deze vakantieregeling vind je hieronder. Ze maakt uiteraard deel uit van het arbeidsreglement van het leersteuncentrum. Een model van arbeidsreglement vind je binnenkort terug op onze website.

Lees verder