Taken

Aanvangsbegeleiding en beoordeling

Aan­vangs­be­ge­lei­ding heeft betrek­king op de struc­tu­reel ver­an­ker­de onder­steu­ning die tij­de­lij­ke per­so­neels­le­den krij­gen om hun kern­ta­ken te leren beheer­sen, zich­zelf ver­der te leren ont­wik­ke­len als per­soon en pro­fes­si­o­nal en hun weg te leren vin­den in hun onder­wijs­in­stel­ling als werk­plek en leren­de orga­ni­sa­tie. Het per­so­neels­lid moet tij­dens de aan­vangs­be­ge­lei­ding wor­den gecoacht en ondersteund.

Lees verder

Bemiddeling en tucht

Als een per­so­neels­lid een beroeps­fout maakt, kan een tuchtsanc­tie wor­den opge­legd. De tucht­re­ge­ling en de pre­ven­tie­ve schor­sing is van toe­pas­sing op het vast­be­noemd per­so­neel, de per­so­neels­le­den met een tij­de­lij­ke aan­stel­ling van door­lo­pen­de duur, de per­so­neels­le­den die gere­af­fec­teerd of weder­te­werk­ge­steld zijn. De tucht wordt uit­ge­spro­ken bij de inrich­ten­de macht waar het per­so­neels­lid zijn opdracht uitoefent. 

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina